2021/2022

IDTD1003 Lek, utvikling og aktivitet

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om lek som fenomen og lekens plass i bevegelseskulturen
 • har grunnleggende kunnskap om hvilken betydning allsidighet og lek har for ferdighetsutvikling og bevegelsesglede hos barn og unge
 • har kunnskap om ulike lederstiler og hvilken betydning de har for kommunikasjon, motivasjon, læring og utvikling
 • har kunnskap om didaktiske planleggingsverktøy og undervisningsprinsipper
 • har kunnskap om grunnleggende begreper knyttet til motivasjon og mestringsklima
 • kan beskrive hovedtrekkene og variasjonen i barns og ungdommers kognitive, emosjonelle, sosiale og moralske utvikling
 • kjenner til kriterier for forskningsbasert kunnskap

Ferdighet

Studenten

 • kan anvende fagdidaktiske planleggingsverktøy
 • kan anvende og begrunne valg av ulike undervisningsmetoder

Generell kompetanse

Studenten

 • har et bevisst forhold til egne bevegelseserfaringer og kan på bakgrunn av disse og faglitteratur reflektere og utveksle synspunkter med andre
 • kan bruke observasjon som et utgangspunkt for refleksjon og diskusjon

Innhold

 • Lek som fenomen
 • Motivasjon og mestringsklima
 • Ulike lederstiler
 • Trenerrollen
 • Utviklingspsykologi
 • Grunnleggende undervisningsprinsipper
 • Didaktisk relasjonstenkning
 • Hva er forskning

Arbeids- og undervisningsformer

 • Digitale forelesninger
 • Læringsstier
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid
 • Skriftlige arbeider
 • Praktisk undervisning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Gjennomføre 2-5 læringsstier
 • Gjennomføre én praktisk økt med fokus på lederstil
 • 80 % aktiv deltagelse på praktisk undervisning

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager som vurderes med gradert bokstavkarakter A-F der E er laveste ståkarakter.