2021/2022

2MIT4007 Digital læring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om digital danning for barn og unge
 • har bred kunnskap om digitale media, digitale læringsverktøy og ulike teknologiske løsninger
 • har inngående kunnskap om hva barn og unge kan gjøre for å mestre ulike digitale utfordringer  
 • har kunnskap om digitale medier og digitale læringsverktøy sett i lys av kritiske samfunnsperspektiv i form av ulike teoretiske innfallsvinkler
 • har kunnskap om spesialpedagogikk og IKT og digital tilpasning for alle barn og unge

Ferdigheter

Studenten

 • kan benytte teknologi til å undervise, lære, dele, samhandle og kommunisere på best mulig måte tilpasset barn og unges utvikling og opplæring
 • kan analysere og kritisk reflektere over digitale didaktiske metoder som fremmer barn og unges læringsmiljø i barnehage og skole
 • kan utnytte og utvikle egen profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) til å møte barn og unge på en profesjonell og innovativ måte

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine digitale kunnskaper og ferdigheter for å utvikle læringsmiljø som fremmer barn og unges læring, utvikling og psykisk helse
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i å tilpasse opplæring ved inkluderende bruk av teknologiske løsninger
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger fra feltet med spesialister og til allmennheten
 • kan utnytte egen profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) til å møte fremtidens skole og det digitale samfunn 

Innhold

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) – hva er det og hvorfor er det viktig?
 • Digital didaktikk:
  • Nyere teoretiske perspektiver på digital læring – på vei mot en digital epistemologi?
  • Kjennskap til nyere forskning på digital læring – norsk og internasjonal forskning
  • Adaptiv læring – bruk av ulike digitale læringsverktøy i tilpasset opplæring
 • Digital dannelse – hva er det?:
  • Ulike digitale dilemma – kritiske perspektiv på det digitale samfunn
  • Digital inkludering
 • Barn, identitet og medier
 • Mediekultur og mediesamfunn – et historisk blikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er samlingsbasert og består av:

 • Forelesninger
 • Studentseminarer i form av:
  • Gruppearbeid
  • Workshops hvor vi tester ut ulike digitale læringsverktøy og metoder (f.eks: Digital storytelling, ‘flipped classroom’, VR-briller, podcast og bruk av andre digitale læringsverktøy)
  • Mikroarbeidskrav (oppgaver studentene skal løse ved hjelp av digitale verktøy)
 • Nettseminarer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % oppmøte til undervisning
 • Skriftlig drøfting av en problemstilling knyttet til bruk av digitale læringsverktøy i undervisning i skolen
 • Seminarfremlegg i gruppe

Eksamen

48 timers hjemmeeksamen, enten individuelt eller to og to.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.