Language: NOR | ENG
2021/2022

2MIT4006 Psykisk helse og livsmestring i barnehage og skole

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om fagområdets teoretiske og empiriske kunnskapsbase har inngående
 • har kunnskap om ulike psykiske vansker hos barn og unge, hvordan de utvikles og hvordan vanskene kan komme til uttrykk
 • har inngående kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer i barnehage og skole
 • har inngående kunnskap om hva barn og unge kan gjøre for å mestre ulike utfordringer

Ferdigheter 

Studenten

 • kan bruke og forholde seg kritisk til teoretisk kunnskap og metoder til å forstå barn og unges psykiske helse
 • kan analysere og kritisk reflektere over metoder som fremmer gode utviklings- og læringsmiljø i barnehage og skole
 • kan anvende teori og relevante metoder om relasjoners betydning for barn og unges psykiske helse
 • kan analysere og kritisk reflektere over barn og unges utvikling, selvregulering og adekvate mestringsstrategier
 • kan bruke teoretisk kunnskap og metoder for å identifisere barn og unge som trenger videre oppfølging 

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å utvikle læringsmiljø som fremmer barn og unges læring, utvikling og psykiske helse
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger fra feltet med spesialister og til allmennheten

Innhold

 • Barn og unges psykiske helse, læring og utvikling
 • Sentrale teorier og empiri om sammenhengen mellom barn og unges psykiske helse og deres læring og utvikling
 • Dilemmaer i politiske føringer på feltet
 • Bruk av metoder for å identifisere barn og unges psykiske helse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisningen er samlingsbasert
 • Forelesninger
 • Seminarer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % oppmøte til undervisning
 • Skriftlig innleveringsoppgave på 1500-2000 ord  
 • Seminarfremlegg i gruppe

Eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 48 timer over gitt tema, med omfang på 3000-3500 ord.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.