Language: NOR | ENG
2021/2022

2MIT4004 Vitenskapsteori og forskningsmetode

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og sentrale begreper i disse
 • har inngående kunnskap om grunnleggende prinsipper for kvalitative og kvantitative tilnærminger til utdanningsvitenskapelig forskning
 • har inngående kunnskap om datainnsamling, -tolkning og -analyse for ulike sentrale forskningstilnærminger i utdanningsvitenskapelig forskning
 • har inngående kunnskap om aktuelle forskningsetiske problemstillinger

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide selvstendig med relevante vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger
 • kan på en kritisk måte analysere vitenskapelige tekster med tanke på vitenskapsteoretiske perspektiver og metodologi
 • kan arbeide selvstendig i utarbeidelsen av en prosjektbeskrivelse for et mastergradsprosjekt
 • kan reflektere på en selvstendig måte rundt gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper om vitenskapsteoretiske perspektiver og om metodologiske problemstillinger i vurdering av eget og andres arbeid
 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger og problemstillinger knyttet til forskningens rolle og funksjon i samfunnet

Innhold

 • Sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver for utdanningsvitenskapen
 • Epistemologiske spørsmål vedrørende emner som vitenskap, kunnskap og sannhet
 • Vitenskapsteoretiske perspektivers ontologiske posisjonering
 • Kvalitative og kvantitative tilnærminger til produksjon av kunnskap
 • Datainnsamling, analyse og tolkning av data
 • Forskningsetiske problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger, både på campus og digitalt
 • Nettseminarer
 • Veiledning i gruppe og individuelt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % oppmøte til undervisning
 • Aktiv deltakelse i nettseminarer
 • Individuell skriftlig oppgave som så skal diskuteres i grupper
 • Skrive skisse til problemstilling og metode for egen masteroppgave og diskutere denne i grupper
 • Skrive revidert skisse til problemstilling og metode for egen masteroppgave

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager med oppgitt oppgave.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.