Language: NOR | ENG
2021/2022

2MIT4005 Tilpasset opplæring i et didaktisk perspektiv

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan skolen og barnehagen gjennom sine undervisningspraksiser kan fremme tilpasset opplæring i et sosiokulturelt perspektiv
 • har avansert kunnskap om lærings- og differensieringsstrategier for å fremme læring og utvikling
 • kan analysere faglige problemstillinger om tilrettelegging for tilpasset opplæring på et systemnivå i barnehage og skole

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger om prinsipper for tilpasset opplæring i et sosiokulturelt perspektiv
 • kan bruke relevante kunnskapsbaserte tilnærminger på en selvstendig måte for å fremme barns læring, selvverd og helse i barnehage og skole og for å forebygge lære- og atferdsvansker
 • kan analysere og forbedre barnehage- og skolekultur med fokus på utviklings- og læringsmuligheter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om kulturelt og språklig mangfold med et profesjonsperspektiv
 • kan analysere relevante tiltak for tilrettelegging og gjennomføring av opplæring for barn og unge innenfor rammene av en inkluderende barnehage og skole
 • kan reflektere over relevante metoder til å planlegge, gjennomføre og lede utviklings-prosjekter på organisasjonsnivå i barnehage og skole

Innhold

 • Sosiale, flerkulturelle og flerspråklige perspektiver på tilpasset opplæring
 • Anerkjennelse i skole og barnehage
 • Betingelser for barns selvutvikling og identitetsdannelse
 • Muligheter og utfordringer ved ulike undervisnings- og arbeidsmåter i skole og barnehage
 • Læringsstrategier
 • Kartlegging av individuelle ferdigheter
 • Læringsledelse og pedagogisk ledelse
 • Samarbeid med hjemmet i et mangfoldsperspektiv
 • Kvalitet i barnehage og skole – utvikling og vurdering

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer med aktiv studentdeltakelse
 • Nettseminarer på nettbasert læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % oppmøte til undervisning
 • Aktiv deltakelse i nettseminarer
 • Tre oppgaver, skriftlig og muntlig
 • Godkjent selvvalgt pensum på 400 sider som ledd i hjemmeeksamen

Eksamen

En individuell skriftlig hjemmeeksamen over 10 dager med omfang på ca. 4000 ord. Studentene velger selv tema og problemstilling for oppgaven. Til dette arbeidet skal studentene også velge og anvende det selvvalgte pensum på 400 sider som kommer i tillegg til obligatorisk pensum.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A–F, der E er laveste ståkarakter.