Language: NOR | ENG
2021/2022

2MIT4003 Mangfold og inkludering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om inkluderingsbegrepet og dets historiske røtter og utvikling i nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har innsikt i inkluderingstenkningens betydning for barnehage og skole
 • har inngående kunnskap om grunnlagstenkningen som danner basis for inkluderingsbegrepet

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for og drøfte kjennetegn ved en inkluderende praksis
 • kan anvende sine kunnskaper for tilrettelegging av en inkluderende praksis i barnehage og skole
 • kan drøfte idégrunnlaget til inkluderingstenkningen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk analysere anvendelsen av inkluderingsbegrepet
 • kan vurdere og respektere de etiske implikasjoner av inkluderingstenkningens verdigrunnlag

Innhold

 • Inkludering i et spesialpedagogisk og flerkulturelt perspektiv
 • Inkludering i et systemperspektiv
 • Inkluderingsbegrepets røtter og utvikling
 • Inkludering i et internasjonalt perspektiv
 • Normalitet og avvik
 • Funksjonshemming og disability studies
 • Verdigrunnlag og menneskesyn
 • Kriterier for inkluderende praksis
 • Selvutvikling og identitetsdannelse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og seminar
 • Litteraturstudier
 • Nettseminarer på nettbasert læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % oppmøte til undervisning
 • Aktiv deltakelse i nettseminarer
 • To til tre refleksjonsnotater

Eksamen

4-timers individuell skriftlig eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.