Language: NOR | ENG
2021/2022

2MIT4001 Tilpasset opplæring: Lærevansker og læringsbarrierer

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om lærevansker og læringsbarrierer sett i individuelt og sosiokulturelt perspektiv
 • har inngående kunnskap om ulike perspektiver på lærevansker og spesialisert innsikt i høyfrekvente vansker
 • har kunnskap om hvordan barnehagen og skolen gjennom sin organisasjon, sitt innhold eller sine arbeidsformer kan skape læringsbarrierer for enkelte elev- eller barnegrupper

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere sentrale trekk ved norsk utdanningshistorie med vekt på synet på mangfold
 • kan analysere og forholde seg kritisk til aktuelle politiske føringer knyttet til mangfold og se egen praksis i et historisk perspektiv
 • kan analysere og anvende eksisterende teorier om lærevansker og elevatferd kan identifisere hvordan forholdet mellom den pedagogiske virksomheten i barnehage og skole og elevenes/barnas sosiokulturelle bakgrunn kan skape læringsbarrierer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over hvordan individuelle forutsetninger og skolens/barnehagens organisering og virksomhet kan skape ulike lærings- og utviklingsbetingelser
 • kan kommunisere om og analysere sentrale begreper innenfor den flerkulturelle og flerspråklige pedagogikken, og bruke innsiktene i profesjonsutøvelsen
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor spesialpedagogikkens grunnleggende begreper, samt historisk og ideologisk utvikling som fag og profesjon

Innhold

 • Sosiokulturelle perspektiver på læring og dannelse
 • Flerkulturell og flerspråklig opplæring i et historisk og aktuelt perspektiv
 • Spesialpedagogikk i et historisk og aktuelt perspektiv
 • Ulike perspektiver på lærevansker
 • Intelligensbegrepet
 • Høyfrekvente lærevansker:
  Språk-, begreps- og kommunikasjonsvansker
  Matematikk-, lese- og skrivevansker
  Sosioemosjonelle vansker
 • Interseksjonalitet som forståelsesramme for sosial urettferdighet og diskriminering
 • Funksjonshemming og funksjonsdiskriminering

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisningen er samlingsbasert
 • Forelesninger, både på campus og digitalt
 • Nettseminarer på nettbasert læringsplattform
 • Feltarbeid og seminarer
 • Skriftlig rapport fra feltarbeidet med fokus på lærevansker og læringsbarrierer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % oppmøte til undervisning
 • Et 20-timers feltarbeid
 • Skriftlig feltrapport med fokus på lærevansker og læringsbarrierer. Omfanget på rapporten er begrenset oppad til 2500-3000 ord
 • Forberede innlegg til to gruppeseminarer, samt aktiv deltakelse i ett nettseminar

Eksamen

Individuell muntlig eksamen gjennom samtale mellom en student og eksaminator over emner som blir oppgitt av eksaminator.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.