Language: NOR | ENG
2021/2022

SPE2120/1 Forskningsmetoder i spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten

 • har kunnskap om sammenheng mellom problemstilling, metodiske angrepsvinkler og analyse
 • har kunnskap om kilder til og tolkning av statistikk på relevante temaområder
 • har kunnskap om formelle regler for skriving av en selvstendig vitenskapelig tekst

Ferdigheter
Studenten

 • kan vurdere valg av metodiske og teoretiske ressurser knyttet til problemstilling i eksisterende forskningsprosjekter
 • kan finne, vurdere og anvende kunnskap slik at det belyser en spesialpedagogisk problemstilling
 • kan forholde seg analytisk til et empirisk eller teoretisk materiale
 • kan anvende fagets terminologi i skriftlig framstilling og argumentasjon

Generell kompetanse
Studenten

 • kan finne frem til og vurdere et utvalg av spesialpedagogikkfagets teoretiske og metodiske ressurser
 • kan se sammenhenger mellom vitenskapsteoretiske posisjoner og forskningsmetoder generelt, og i det spesialpedaogiske fagfeltet spesielt

Innhold

 • Bygger videre på innholdet i examen philosophicum og examen facultatum l, og er en innføring i vitenskapelig metode knyttet til forskning på temaer relevante for (spesial)pedagogikk som fagområdet.
 • Forskjellige metodiske tilnærminger og forskningstradisjoner blir presentert og knyttet til sine respektive vitenskapsfilosofiske utgangspunkt.
 • Spesialpedagogikkfagets nærhet til praksisfeltet fordrer en særlig bevisstgjøring av forskjeller mellom pedagogiske metoder og forskningsmetoder. Dette vil bli vektlagt.
 • Spørsmål knyttet til spesialpedagogisk forskning som del av humaniora og/eller samfunnsvitenskap vil bli belyst og drøftet.

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet vil det i hovedsak bli lagt vekt på

 • problembasert tilnærming samt samarbeidslæring vektlegges
 • selvstudium
 • forelesninger
 • seminarer
 • gruppearbeid
 • veiledning – tilknyttet arbeidskrav

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

To obligatoriske arbeidskrav:

 • ett individuelt skriftlig arbeid med gitt problemstilling
 • ett i gruppe der gruppa selv utvikler problemstillingen og presenterer arbeidet for de øvrige studentene

 Studentene får tilbakemelding på arbeidskravene.

Eksamen

Muntlig eksamen i gruppe på 3-4 studenter.

Gruppen får en oppgave, og gis 2 timer til å utarbeide en besvarelse i form av en presentasjon. Oppgaven og presentasjonen utgjør innholdet i den muntlig eksamenen.

Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven og presentasjonen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle