Language: NOR | ENG
2021/2022

SPE2110/1 Individ, institusjon og fellesskap

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnehage og skole som samfunnsinstitusjon
 • har kunnskap om lovverk og retningslinjer som rammer inn og regulerer blant annet retten til spesialpedagogiske tiltak
 • har innsikt i spesialpedagogens profesjonsrolle knyttet til institusjonelle krav og utfordringer
 • har kunnskap om observasjon som pedagogisk metode

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende lovverk både på individ- og institusjonsnivå i en spesialpedagogisk kontekst
 • kan benytte resultater fra forskning og utviklingsarbeid som grunnlag for å reflektere rundt institusjonalisering og spesialpedagogens rolle
 • kan utarbeide et observasjonsrammeverk forankret i faglitteratur og evaluere det i lys av i teori
 • kan kritisk reflektere rundt etiske utfordringer ved observasjon som pedagogisk metode

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet, og kunne søke etter, analysere og vurdere dette kritisk
 • kan gjøre rede for sentrale spesialpedagogiske problemstillinger i eget arbeid og som deltaker i faglige fellesskap, og argumentere og begrunne disse faglig
 • kan vurdere generell bruk og kjenner begrunnelser for observasjonsverktøy som pedagogisk metode
 • kan trekke ut hovedlinjer fra pensum, være analytiske, kritiske og reflekterte over spesialpedagogisk praksis

Innhold

 • Barnehage og skole betraktes som samfunnsinstitusjoner
 • Utviklingen av det moderne velferdssamfunn, institusjonalisering og profesjonalisering knyttet til barnehage og skole.
 • Forholdet mellom individ og institusjon aktualiseres gjennom lovverk og retningslinjer som regulerer forholdet mellom stat/person og individ/ fellesskap.
 • Rettigheter knyttet til spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole, og hvem som er involvert i disse prosessene.
 • Spesialpedagogen som profesjonsutøver- i møte med individet og institusjonen.
 • Observasjon, som pedagogisk metode, tematiseres, og vurderes kritisk. 
 • Studenten vil gjennom 15 dagers observasjonspraksis eller gjennom alternativt opplegg få innblikk i:
  • hvordan institusjoner arbeider med det spesialpedagogiske feltet
  • hvem som er involvert i arbeidet
  • institusjoners generelle arbeid med forebygging og utvikling av gode læringsmiljøer

Emnet legger vekt på å formidle nyere forskning som omhandler temaene i emnet.

For studenter som velger å gjennomføre observasjonspraksis vil praksisstedet utgjøre studiearenaen, hvor studenten gjennom både aktiv deltakelse og observasjon skaffer seg kunnskap om praksisstedet og om forholdet mellom individ og institusjon

For studenter som velger alternativt opplegg vil kunnskap om forholdet mellom individ og institusjon tilegnes gjennom et sett med øvelser og oppgaver knyttet til en spesialpedagogisk kontekst.

Praksis

Høgskolen finner praksisplasser til studenter som skal gjennomføre deltakende observasjonspraksis. Det vil ikke være mulig for studenter selv å gjøre henvendelser i Innlandet.

All praktisk informasjon angående praksis er samlet i et eget praksishefte. Heftet retter seg mot praksissted og student. Her defineres mål for praksis, forventninger til de ulike involverte og en fordeling av ansvar.

Studentene må fremlegge gyldig politiattest ved studiestart for å kunne gå ut i praksis.

Arbeids- og undervisningsformer

 • 3 ukers observasjonspraksis eller tilsvarende alternativt opplegg
 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Arbeidskrav
 • Veiledning – knyttet til arbeidskrav

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Arbeidskrav 1: Gruppeoppgave på 5000 ord. Arbeidskravet skal ha fokus på å bygge et bredt faglig og teoretisk grunnlag for å utvikle et rammeverk  knyttet til spesialpedagogisk praksis.  
 • Arbeidskrav 2: Individuell oppgave. Levere inn et dokument som beskriver observasjon som pedagogisk metode. I dette arbeidskravet forventes det at studentene reflekterer rundt spesialpedagogiske problemstillinger. Arbeidskrav 2 skal enten knytte seg til gjennomført praksis eller alternativt opplegg 
 • Gjennomføre 15 dager med praksis eller tilsvarende alternativt opplegg
 • 75% obligatorisk fremmøte til undervisning

Eksamen

6 timers individuell skoleeksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen