Language: NOR | ENG
2021/2022

SPE2100/1 Deltagelse og marginalisering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Studenten

 • har innsikt i deltagende og marginaliserende prosesser, i lys av spesialpedagogikkens ulike perspektiver
 • har kunnskap om anerkjennelse, myndiggjøring og etikk
 • har kunnskap om ulike perspektiver på og tilnærminger til annerledeshet
 • har oversikt over etablerte vanskekategorier og hvordan disse blir definert
 • har forståelse for betydningen av etiske refleksjoner og etisk bevissthet som del av spesialpedagogisk praksis
 • har kunnskap om forholdet mellom menneskerettigheter, bærekraft og spesialpedagogikk
 • har kunnskap om språkets iboende aspekter av makt og undertrykkelse

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger
 • kan reflektere over og vurdere språk som virkemiddel i spesialpedagogisk perspektiv av makt og undertrykkelse
 • kan reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på profesjonsfeltet kritisk og innovativt
 • kan behandle spesialpedagogiske problemstillinger i lys større samfunnsmessige anliggender, som menneskerettigheter og bærekraftperspektiver
 • kan identifisere tidsaktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike spesialpedagogiske perspektiver og tilnærminger i teori og praksis

Generell kompetanse
Studenten

 • har innsikt i og forståelse for relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger innenfor det spesialpedagogiske fagområdet
 • kan bidra til å utvide spesialpedagogikkens selvforståelse
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid som deltager i en gruppe
 • kan argumentere muntlig, utveksle synspunkter og erfaringer, og begrunne disse faglig
 • kan identifisere og behandle spesialpedagogiske problemstillinger i brede samfunnsmessige perspektiver

 

Innhold

Emnet fokuserer og behandler bredt følgende fire områder:

 • Spesialpedagogikkens grunnlagstenkning
 • Spesialpedagogisk teori og kunnskapsutvikling
 • Spesialpedagogikkens vanskekategorier
 • Spesialpedagogikkens praksis.

Disse områdene behandles gjennom temaer som:

 • hvordan funksjonshemming oppstår og forklares
 • samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, deltagelse- og marginaliseringsprosesser
 • det spesialpedagogiske kunnskaps- og forskingsfeltet relatert til læringssyn og spesialpedagogisk praksis
 • betydningen av spesialpedagogikkens etiske ansvar og profesjonalitet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Emnet vektlegger samarbeidslæring, gruppeprosesser og fellesansvar
 • Veiledning knyttes til arbeidskravene

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 4 skriftlige arbeidskrav i gruppe på 3-4 studenter, hvert med et omfang på ca 5000 ord. Det vil bli gitt tilbakemelding på arbeidskravet.

Eksamen

Eksamen består av to deler – hver teller 50%

 • Del 1: Mappeeksamen i gruppe på 3-4 studenter - mappen består av de tre siste gjennomførte arbeidskravene
 • Del 2: Individuell muntlig eksamen

Ved gruppeeksamen (del 1) står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i mappen.

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle