Language: NOR | ENG
2021/2022

SPE1001/1 Innføring i spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om spesialpedagogikkens historie – sentrale hendelser og utviklingslinjer, nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om spesialpedagogikkens grunnbegreper og ulike kunnskapstradisjoner i fagfeltet
 • har kunnskap om deltagelse og marginalisering som begreper, fenomener og prosesser, på individ og samfunnsnivå
 • har kunnskap om lærings- og utviklingsteori - i lys av menneskesyn og kunnskapssyn

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende historiske fremstillinger til å identifisere og analysere aspekter ved dagens spesialpedagogiske fagfelt i teori og praksis
 • kan identifisere ulike menneskesyn og kunnskapssyn i ulike læringssituasjoner/ undervisningsmetoder
 • kan beherske et faglig begrepsapparat i fremstillinger - både muntlig og skriftlig
 • kan skrive akademiske tekster

Generell kompetanse
Studenten

 • tilegner seg lærestoff, analyserer, strukturerer og tar kritisk stilling til lærestoff
 • kan delta aktivt i gruppeprosesser der utveksling av erfaringer, synspunkter og faglige forståelser foregår, og spørsmål og problemstillinger utformes
 • kan medvirke i planlegging og gjennomføring av gruppeoppgaver ol.

Innhold

 • Innføring i spesialpedagogikkens historie og grunnbegreper og kunnskapstradisjoner
 • Deltakelse og marginalisering i dag i lys av pedagogikkens historiske hendelser og utviklingslinjer
 • Grunnleggende innføring i lærings- og utviklingsteorier, hvor ulike teoriers menneskesyn og kunnskapssyn vektlegges, men vekt på det sosiokulturelle læringssyn
 • Identifisere og eventuelt skille mellom individuelle, sosiale og de kulturelle aspekter ved læring
 • Oppøve muntlig og skriftlig fremstillingsevne, herunder akademisk skriving

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning
 • gruppearbeid
 • seminarer
 • studentpresentasjoner
 • selvstudium
 • oppgaveskriving
 • veiledning (det gis 2 veiledninger knyttet til arbeidskrav, en i gruppe og en individuell) 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75% obligatorisk fremmøte til undervisning
 • To gruppeoppgaver med planlegging og presentasjon/performativ produksjon
 • To individuelle skriftlige innleveringer hver på ca 3000 ord

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen. 6 timer.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle