2021/2022

2MRNF171-5 Naturfag som skolefag på trinn 1-7

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har innsikt i hva som kjennetegner naturfagdidaktikk
 • har kunnskap om den historiske utviklingen av fagområdet naturfagdidaktikk og hvordan det er vokst fram til det forskningsfeltene det er i dag
 • har kunnskap om diskusjoner og tenkning knyttet til faget naturfag i nåværende og tidligere norske læreplaner og hvordan skolefaget har utviklet seg historisk
 • har avansert forskningsbasert kunnskap om språk og representasjonsformer i naturfag
 • har inngående forskningsbasert kunnskap om sentrale språklige arbeidsmåter i naturfag på barnetrinnet
 • har kunnskap om forskning på elevers holdninger og interesser til naturfag, 
 • har inngående kunnskap om forskning på elevers læring og utvikling i naturfag
 • har kunnskap om innhold og diskurser knyttet til internasjonale tester i naturfag

Ferdigheter

Studenten

 • kan ta i bruk fagdidaktiske forskningsresultater til å planlegge og vurdere undervisning i naturfag 1-7.
 • kan gjøre rede for innholdet i naturfagdidaktiske forskningsartikler  
 • kan tilrettelegge for kritisk refleksjon og argumentasjon i naturfag
 • kan legge til rette for dybdelæring og progresjon, med særlig blikk for naturfaglig språk og representasjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • har god forståelse av sin egen rolle og praksis som naturfaglærer i grunnskolens 1.-7 trinn
 • kan reflektere over hvordan motivere elever i naturfag og hvordan undervisning i naturfag kan bidra til allmenndannelse 
 • har god forståelse for naturvitenskapenes egenart og kan integrere dette i sin egen undervisning.

Innhold

 • Vitenskapsfilosofiske perspektiver i naturvitenskap og på naturfagdidaktikk
 • Den historiske utviklingen av naturfagdidaktikken
 • Skolefaget naturfag; begrunnelse og innhold
 • Den faglige dialogen i naturfag
 • Elevers interesse, prestasjoner og holdninger til naturfag nasjonalt og internasjonalt
 • Bærende ideer i naturfag
 • Drøfting av hva elever skal lære i naturfag
 • Dybdelæring og progresjon i naturfag
 • Diffusjon og energi som begrep i ulike kontekster som bærende element i naturfag
 • Representasjoner og modeller som pedagogisk hjelpemiddel.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Selvstudium
 • Arbeid i gruppe med oppgaver som omhandler naturfagundervisning; det kan for eksempel være å utarbeide og prøve ut videoer, videoforelesninger eller før-tester som innledning til omvendt undervisning
 • Individuell skriving av et essay
 • Veiledning under skriving av essayet og veiledning fra medstudenter i seminarer
 • Bruk av digitale verktøy som understøtter prinsippet om omvendt undervisning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minst 80 % deltakelse på samlinger. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert og holde oversikt over eget fravær
 • Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte
 • Inntil fire arbeidskrav

Eksamen

 • Individuell muntlig eksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2021 gjort endringer i arbeidskrav som omfatter deltakelse i undervisning. Det nye arbeidskravet er: 75 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Del 1: Alle hjelpemidler tillat

Del 2: Ingen hjelpemidler tillat