2021/2022

2MRMA171-5 Algebra, prealgebra og begynneropplæring i matematikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om barns utvikling av tallbegrep og de konsekvenser dette har for tilrettelegging av matematikkundervisningen
 • har dybdekunnskap om tidlig algebra
 • har inngående kunnskap om sammenhengene mellom generalisering, argumentasjon og algebra
 • har kunnskap om algebra som verktøy i matematisk modellering
 • har inngående kunnskap om matematikkdidaktisk forskning som er relevant for begynneropplæring og tidlig algebra

Ferdigheter       

Studenten

 • kan bruke teori og forskning til å reflektere over et bredt utvalg av arbeidsformer som stimulerer barns utvikling av tallbegrep
 • kan bruke teori og forskning til å reflektere over tilpasset opplæring på bakgrunn av barns ulike erfaringer, motivasjon og kunnskap
 • kan bruke algebra til argumentasjon, utforskning, generalisering og problemløsning

Generell kompetanse

Studenten

 • har inngående forståelse av algebraens posisjon og rolle i skole- og samfunn
 • kan reflektere teoretisk og forskningsbasert barns utvikling av tallforståelse og læring av tidlig algebra

Innhold

 • Tallbegrep, tallforståelse og begynneropplæring i matematikk
 • Tilpasset opplæring
 • Algebra
  • Tidlig algebra
  • Ulike representasjonformer
  • Generalisering
  • Algebraisk argumentasjon og problemløsning

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.

Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en undervisningsplan med beskrivelse av undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering, aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil tre innleveringsoppgaver individuelt og/eller i grupper
 • Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og utedager som blir presisert i semesterplanene
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2021 gjort endringer i arbeidskrav som omfatter deltakelse i undervisning. Det nye arbeidskravet er: 75 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres.

Eksamen

Fem timers skriftlig individuell digital skoleeksamen.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2021 gjort endringer i eksamensform på emnet. Den nye eksamensformen er individuell muntlig eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Ingen