2021/2022

2MROPPG2 Masteroppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har avansert kunnskap i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk
  • har spesialisert innsikt innenfor sin valgte faglige fordypning
  • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsretta kunnskap i masterfaget til utforskning av nye problemområder

Generell kompetanse

Studenten

  • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger, og bidra til utvikling av faglig fellesskap på den enkelte skole
  • kan formidle og diskutere innenfor fagområdet, blant både spesialister og allmennhet
  • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Innhold

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som viser forståelse, refleksjon og modning. Oppgaven skal være profesjonsrettet og praksisorientert, og dokumentere studentens evne til vitenskapelig metodebruk, argumentasjon og presentasjon i en lengre sammenhengende tekst. Studenten skal knytte oppgaven til sin faglige spesialisering. Masteroppgaven skal ha solid forankring i fag og fagdidaktikk, og kan i tillegg omfatte elementer fra pedagogikk og spesialpedagogikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med masteroppgaven skal utføres individuelt, med veiledning. Formen på veiledningen avtales mellom den enkelte veileder og student, men det anbefales at mest mulig av veiledningen foregår på bakgrunn av skriftlig materiale som studenten har sendt veileder på forhånd. Veiledende norm for omfanget på oppgaven er 80 - 100 sider.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Studenten skal delta i veiledning i samsvar med gjeldende veiledningsavtale
  • Aktiv deltakelse på masterstudentkonferanse

Eksamen

Individuell, skriftlig masteroppgave.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Alle studiets emner må være fullført og bestått før masteroppgaven kan vurderes.