2021/2022

2MRMA5101-6 Matematikkdidaktikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har innsikt i hva som kjennetegner matematikkdidaktikk
 • har kunnskap om den historiske utviklingen av fagområdet matematikkdidaktikk og hvordan det er vokst fram til forskningsfeltet det er i dag
 • har kunnskap om diskusjoner og tenkning knyttet til faget matematikk i nåværende og tidligere norske læreplaner og hvordan faget har utviklet seg historisk
 • har avansert forskningsbasert elevkunnskap knyttet til faglig læring i matematikk
 • har avansert kunnskap om sentrale teoretiske rammeverk for forskning på elevers læring av matematikk
 • har inngående forskningsbasert kunnskap om sentrale arbeidsmåter i matematikk med spesiell vekt på utforskende arbeidsmåter
 • har kunnskap om forskning på elevers ulike holdninger til matematikk
 • har kunnskap om forskning på hvordan kjønn, sosiokulturelle forhold og etnisk bakgrunn har betydning for undervisning og læring av matematikk
 • har kunnskap om innholdet og diskursen knyttet til nasjonale og internasjonale tester i matematikk
 • har kunnskap om undervisning for bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om relevant matematikkdidaktisk forskning, teori, vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk

Ferdigheter                                        

Studenten

 • kan ta i bruk fagdidaktiske forskningsresultater til å planlegge og vurdere undervisning i matematikk
 • kan gjennomføre vurdering av elever i matematikk og kritisk reflektere over betydningen for elevenes læring
 • kan lese og gjøre rede for innholdet i fagdidaktiske forskningsartikler i matematikk
 • kan selvstendig prøve ut relevante forskningsmetoder i matematikkdidaktikk
 • kan reflektere over undervisning om bærekraftig utvikling
 • kan reflektere over etiske problemstillinger i matematikkfaget og tilrettelegge for kritisk refleksjon og argumentasjon i matematikk
 • kan planlegge et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • har god forståelse av sin egen rolle og praksis som realfagspedagog i grunnopplæringen
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som realfagslærere i grunnopplæringen møter
 • kan reflektere over hvordan en kan motivere elevene i realfagene og hvordan undervisning i realfag kan bidra til allmenndannelse hos elevene 

Innhold

 • Forskningsfeltet matematikkdidaktikk
 • Relevante kunnskaper om fagområder som matematikkdidaktikken bygger på: læringspsykologi, utviklingspsykologi, moderne hjerneforskning, sosiokulturelle teorier, konstruktivistiske teorier, filosofi, multimodalitet og embodied cognition
 • Den historiske utviklingen av matematikkdidaktikk
 • Tidligere og nåværende læreplaner i skolefaget matematikk
 • Ulike retninger i matematikkdidaktikk
 • Representasjoner og modeller i matematikk
 • Tilpasset opplæring i matematikk
 • Elevkunnskap knyttet til læring av matematikk
 • Elevers interesse og holdninger til matematikk
 • Undervisning og læring av matematikk i det mangfoldige klasserommet.
 • Internasjonale og nasjonale tester i matematikk
 • Grunnleggende ferdigheter i matematikkfaget
 • Utforskende arbeidsmåter i matematikk
 • Vurdering for læring i matematikk
 • Yrkesetiske problemstillinger i matematikk og dens anvendelser
 • Vitenskapsteori og metode
 • Forskningsmetoder i matematikkdidaktikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.

Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en semesterplan med beskrivelse av undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering, aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Et nettbasert studiestøttesystem benyttes i undervisningen. Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for masteroppgave
 • Inntil tre innleveringsoppgaver
 • Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og utedager som blir presisert i semesterplanene
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Datamaskin tilknyttet Internett