Language: NOR | ENG
2021/2022

PED1006/1 Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I

Læringsutbytte

Ved bestått emnet har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Studenten

 • kan hovedtrekkene i et utvalg teorier og tradisjoner innen veiledning og rådgivning
 • kan gjøre rede for hvilke funksjoner og roller veiledning og rådgivning har i ulike pedagogiske virksomheter

Ferdigheter
Studenten

 • kan dele opplevelser og erfaringer samt reflektere sammen med andre rundt ulike veiledningsprosesser
 • har kjennskap til hvordan veiledning og rådgivning kan legge til rette for utvikling, læring og refleksjon

Generell kompetanse
Studenten

 • er bevisst veilederrollen og etiske perspektiv knyttet til rådgivnings- og veiledningsvirksomhet

Innhold

 • Dette emnet gir en innføring i noen av de viktigste tradisjonene og de mest sentrale teoriene innenfor veiledningspedagogikk og pedagogisk rådgivning.
 • Emnet fokuserer vi på rådgivnings- og veiledningsfeltet rettet mot pedagogiske virksomheter som for eksempel skole, SFO, barnehage, fritidsklubber og voksenopplæring.
 • Med utgangspunkt i pedagogiske virksomheter gis teoretiske, metodiske og praksisbaserte perspektiv på rådgivning og veiledning.
 • Emnet tar opp utfordringer og muligheter knyttet til veiledning på individ- gruppe- og organisasjonsnivå.
 • Veiledningspedagogikk er et vidt felt hvor vi betrakter veiledning som en pedagogisk aktivitet der vi arbeider med kommunikasjon, forandringsarbeid, kompetanseutvikling, personlig utvikling og konflikthåndtering.
 • Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I og II gir til sammen en innføring i veiledningspedagogikk med vekt på grunnleggende veiledningsteorier, bevisstgjøring omkring veilederrollen og etiske perspektiv knyttet til rådgivnings- og veiledningsvirksomhet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil legge opp til en veksling mellom

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Praktiske øvelser
 • Oppgaveløsning

Det legges vekt på å skape undervisningssituasjoner der studentene skal dele opplevelser og erfaringer samt reflektere sammen rundt ulike veiledningsprosesser. Kommunikasjon, samspill og tverrfaglig samarbeid er sentrale begrep i både emne I og emne II.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Arbeidskrav:

 • Skriftlig fagoppgave i gruppe. Omfang ca. 5000 ord
 • Skriftlig individuelt – caseløsning. Omfang ca. 2000 ord
 • 1 refleksjonsnotat etter seminar

Det er krav om 75 prosent oppmøte til all undervisning, også seminarer.

Hvis fraværet ditt overstiger 25% må du kompensere for dette med et ekstra arbeidskrav. Fravær som til sammen overstiger 50% fører til at du ikke kan gå opp til eksamen. Vi registrerer oppmøte med signatur eller med opprop. Du som student må selv ta ansvar for å signere oppmøteprotokollen, eventuelt at du blir registrert ved opprop.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen. 6 timer.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen