Language: NOR | ENG
2021/2022

PED1007/1 Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Studenten

 • har kunnskaper om kommunikasjon og samhandling i veiledning.
 • har kunnskaper om systemrettet veiledning og tverrfaglig samarbeid,

Ferdigheter
Studenten

 • kan reflektere over hvordan veiledning og rådgivning kan nyttiggjøres i samhandling og tverrfaglig samarbeid.
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningsøkter

Generell kompetanse
Studenten

 • kan anvende kunnskaper om kommunikasjon og samhandling i veiledning

Innhold

 • Emnet ser på premisser knyttet til foreldresamarbeid, systemrettet rådgivning, tverrfaglig samarbeid i veiledning og rådgivning i pedagogiske virksomheter.
 • Emnet legger særlig vekt på hvordan man som veileder og rådgiver skal inngå i et profesjonelt felleskap med formål å legge til rette for barn og unges deltakelse, kompetanseutvikling og oppvekstforhold.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Det legges vekt på å skape undervisningssituasjoner der studentene kan dele opplevelser og erfaringer samt reflektere sammen rundt ulike veiledningsprosesser. Kommunikasjon, samspill og tverrfaglig samarbeid er sentrale begrep i dette emnet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Det er to obligatoriske arbeidskrav i emnet.

  • 1 individuelt arbeidskrav med 3 deler:
   • 2 logger for 2 gjennomførte veiledninger
   • 1 gjennomført veiledning filmes til eget bruk
   • filmen + de 2 loggene danner grunnlaget for et refleksjonsnotat på 2000 ord
  • 1 individuelt refleksjonsnotat i etterkant av seminar.

  Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

  Det er krav om 75 prosent oppmøte til all undervisning, også seminarer.

  Hvis fraværet ditt overstiger 25% må du kompensere for dette med et ekstra arbeidskrav. Fravær som til sammen overstiger 50% fører til at du ikke kan gå opp til eksamen. Vi registrerer oppmøte med signatur eller med opprop. Du som student må selv ta ansvar for å signere oppmøteprotokollen, eventuelt at du blir registrert ved opprop.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen knyttet til en praktisk øvelse og pensum.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle