Language: NOR | ENG
2021/2022

2BSRLES-1 Samfunn, religion, livssyn og etikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • har bred kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, mangfold, likeverd, likestilling og sosial ulikhet
 • har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historisk, nåtidig og fremtidig perspektiv
 • har kunnskap om barnehagen som organisasjon
 • har kunnskap om hvordan man kan hjelpe barn i vanskelige livssituasjoner og hvordan man kan samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • har bred kunnskap om kristen tro og kulturarv
 • har bred kunnskap om andre utbredte verdensreligioner, samt andre livssyn
 • har kunnskap om filosofi, grunnlagstenkning, etikk og verdiformidling
 • har kunnskap om barns rettigheter, samt lover og forskrifter som regulerer barnehagedriften
 • har kunnskap om samisk kultur og rettigheter

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder sosialt og kulturelt mangfold
 • kan begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse
 • kan formidle kulturens fortellinger og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager
 • kan samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • kan kritisk reflektere over bruk av digitale verktøy i barnehagen

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan møte etiske utfordringer i barnehagen
 • kan arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen
 • kan reflektere rundt barnehagen som organisasjon og dens utfordringer
 • kan se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn
 • kan se betydningen av mangfold (sosialt, kulturelt og religiøst) for barnehagens virksomhet

Innhold

 • Barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • Barnehagens lovgrunnlag
 • Barns rettigheter
 • Barnehagens ledelse og organisering
 • Mangfold (sosialt, kulturelt, og religiøst)
 • Det norske velferdssamfunnet
 • Barndom, barnehage og familie
 • Barn i vanskelige livssituasjoner
 • Kristen tro og kulturarv
 • Øvrige verdensreligioner og livssyn
 • Filosofi og etisk grunnlagstenkning
 • Verdiformidling

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og seminarvirksomhet
 • Studentaktiviteter individuelt og i gruppe
 • Veiledning
 • Canvas som læringsplattform
 • Praksis som læringsarena, se egen emnebeskrivelse

Praksis

Praksis er en integrert del av emnet. Det er en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i emnet og praksisstudiet. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. For nærmere beskrivelser av praksis vises det til emneplan for praksis og gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

På grunn av Koronaviruspandemien ble det studieåret 2021/2022 gjort endringer i arbeidskrav på emnet.

 • All undervisning er obligatorisk. Det nye arbeidskravet er 75% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres.
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen og som skal dokumenteres 
 • Tverrfaglig samarbeid i form av et framlegg i gruppe, med tematikk fra SRLE og BULL1
 • Ett gruppevis skriftlig faglig arbeid
 • Ett individuelt skriftlig faglig arbeid

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.