Language: NOR | ENG
2021/2022

2BNHBS-1 Natur, helse og bevegelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om barn sin bruk av kropp og sanser i lek, læring og danning, og om hvordan man kan skape rom for dette
 • har kunnskap om betydningen av friluftsliv og naturopplevelser for barn
 • har kunnskap om fysiske fenomen, biologisk mangfold, organismer i barns nærmiljø og sammenhengene i naturen
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling og hvordan barnehagen kan bidra til økt miljøbevissthet
 • har kunnskap om mat, maten sitt opphav, matlaging og måltid som pedagogisk ressurs
 • har kunnskap om menneskekroppen, motorikk, helsefremmende arbeid og barns helse og livsmestring
 • har kunnskap om nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak

Ferdigheter:

Studenten

 • kan utforske naturen og eksperimentere og reflektere om dette sammen med barn
 • kan velge og bruke materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn og gjøre nytte av lokale naturressurser
 • kan legge til rette for god hygiene, fysisk aktivitet, hvile og varierte måltid i samsvar med nasjonale føringer
 • kan skape og bruke ulike rom sammen med barn, vurdere risiko av lekemiljø og håndtere ulykker på en hensiktsmessig måte og samtidig legge til rette for barns risikovurdering og mestring
 • kan orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforskning, lek og bevegelse sammen med barn

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan reflektere over ulike natursyn og ta hensyn til ulike kulturelle perspektiv, blant annet samiske, i arbeidet med mat, helse, natur og bevegelse
 • er medvirkende og inspirerende sammen med barn i deres bevegelseslek, naturopplevelser og måltid
 • kan drøfte etiske problemstillinger knyttet til kunnskapsområdet

Innhold

 • Lek og læringsaktiviteter for barn i naturen til ulike årstider
 • Kroppslighet, motorikk og sansing
 • Fysiske fenomener
 • Fysisk, psykisk og sosial helse i barnehagen – helsefremmende arbeid
 • Arbeid med økologi og bærekraftig utvikling, fra jord til bord
 • Tilrettelegging av ulike miljø for lek, læring og fellesskap

Arbeids- og undervisningsformer

 • Praktiske øvelser individuelt og i gruppe, ute og inne
 • Forelesninger
 • Veiledning
 • Bruk av digital læringsplattform Canvas
 • Praksis som læringsarena, se emneplan praksis

Praksis

Praksis er en integrert del av emnet. Det er en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i emnet og praksisstudiet. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. For nærmere beskrivelser av praksis vises det til emneplan for praksis og gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

På grunn av Koronaviruspandemien ble det studieåret 2021/2022 gjort endringer i arbeidskrav på emnet.

 • All undervisning er obligatorisk. Det nye arbeidskravet er 75% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres.
 • Inntil 4 individuelle arbeidskrav, skriftlig og/eller muntlig
 • Inntil 5 arbeidskrav i grupper, skriftlig og/eller muntlig
 • En tverrfaglig praksisoppgave i gruppe sammen med kunnskapsområdet BULL1
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen og som skal dokumenteres. 

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen, 6 timer, vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.