Language: NOR | ENG
2021/2022

2BPRAS-1-1 Praksis 1. studieår

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens virksomhet og barnehagelærerens oppgaver og rolle
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse av og med barn og barnegrupper
 • har kunnskap om samspills- og relasjonsarbeid
 • har kunnskap om profesjonsetikk og barnehagens samfunnsmandat

Ferdigheter:

Studenten

 • viser evne til å lede seg selv og barn
 • viser evne til omsorg og delta aktivt i barns lek og formelle og uformelle samspills- og læringssituasjoner
 • viser evne til samspill med barn og ivaretakelse av barns integritet
 • kan anvende ulike observasjonsmetoder for refleksjon over seg selv, barns væremåter og deres omsorgs-, leke- og læringsbehov

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan sette ord på og reflekterer over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til pedagogisk ledelse i møter med barn og barnegrupper, samt egne erfaringer
 • viser forståelse for hvordan barnehagen jobber med rammeplanen og hvordan rammeplanen gjenspeiles i barnehagens virksomhet
 • viser innsikt i didaktiske prosesser i barnehagen, og kritisk vurderer egen pedagogisk ledelse og praksis
 • viser evne til og forståelse for profesjonsetiske utfordringer og perspektiver i arbeid med barn, foreldre og personale

Innhold

Praksisstudiet i barnehagelærerutdanningen er veiledet, vurdert og variert. Praksis er en integrert del av alle kunnskapsområdene i utdanningen, og anses som en sentral læringsarena. Det er progresjon i praksisstudiet, og studiet er knyttet til ulike sider av barnehagelæreres virksomhet. 

Innholdet i praksisstudiet er knyttet til kunnskapsområdene«Barns utvikling, lek og læring», «Samfunn, religion, livssyn og etikk» og «Natur, helse og bevegelse».

Sentralt i praksisstudiet 1. studieår

 • Barnehagelærerens rolle og oppgaver
 • Pedagogisk ledelse av og med barn og barnegrupper
 • Samspills- og relasjonsarbeid i arbeid med barn, foreldre og personale
 • Profesjonsetikk
 • Observasjon
 • Deltakelse i barnehagens arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudiet i første studieår består av totalt 35 dager veiledet og vurdert praksis (15 dager høst og 20 dager vår). Praksis foregår i samme barnehage høst og vår.

Studenten skal observere, planlegge og delta i formelle og uformelle leke- og læringssituasjoner og i hverdagsaktiviteter. Studenten skal gjennomføre oppgaver knyttet til kunnskapsområdene, og skal aktivt oppsøke og delta i veiledning.

Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisstudiet. Disse er beskrevet nærmere i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk tilstedeværelse (inkluderer praksisdager, deltakelse på førpraksismøte, praksismøte, veiledning gitt av praksislærer, praksisoppsummering)
 • Midtveisevaluering

Eksamen

Veiledet, individuell praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått etter avsluttet praksis i vårsemesteret. 

Emneevaluering – kvalitetssystem

Alle studentene skal evaluere praksisstudiet i barnehagen etter praksisperioden på våren. Praksislærer gjøres kjent med evalueringen etter at studenten har fått sin sluttvurdering. Alle praksislærere skal evaluere høgskolens forberedelser og gjennomføring av praksis.