2021/2022

SPIS2001 Maskinlæring og kunstig intelligens i spill

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • forstår kompleksiteten mellom forskjellige maskinlæringsalgoritmer og deres begrensninger under opplæring
 • forstår utfordringer og roller til kunstig intelligens ved designing av et spil
 • forstår taktisk og strategisk kunstig intelligens som er brukt i spill-scenarier

Ferdigheter

Studenten

 • kan forklare den generelle tanken bak maskinlæring, så vel som definerte algoritmer som er brukt i virkelighetstro scenarier
 • kan bruke maskinlæringsmetodikk for å undersøke, og industrielle metoder basert på aktuelle trender for maskinlæringsbiblioteker
 • kan implementere og bruke maskinlæringsmetoder i hvilket som helst spill
 • er i stand til å produsere spill hvor avataren navigerer seg rundt og utfører handlinger basert på målorientert/anvendbar teori
 • er i stand til å gjennomføre eksperimenter med ML ved bruk av verdensnære spill-scenarier
 • kan med trygghet bruke vanlige ML-algoritmer i praksis og implementere egne algoritmer
 • kan programmere autonome bevegelser til avatarer
 • kan designe og implementere beslutningstaking og koordinere handlinger basert på heuristiske, fuzzy sett eller logikker
 • kan lese og forstå forskningsbasert publikasjoner  på maskinlæring/kunstig intelligens, og reformulere aktuelle problemer, valg av metoder og resultater på en presis og kortfattet måte

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og utføre varierte arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har en forståelse av sentrale problemstillinger innen profesjonell etikk, og er i stand til å bidra til et fagfellesskap

Innhold

Sentrale tema:

 • Kunstig nevralt nettverk (Artificial Neural Network)
 • Q-learning Forsterkningslære (Q-learning Reinforcement Learning )
 • Bruk av populære maskinlæringsbiblioteker
 • Målorientert handlingsplanlegging (Goal-Oriented Action Planning )
 • Anvendbar teori (Utility-based Theory)

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser for henholdsvis ML og AI
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Eksamen

 • 1 individuell mappeinnlevering om maskinlæring som teller 50% av endelig karakter
 • 1 individuell mappeinnlevering om kunstig intelligens som teller 50% av endelig karakter

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.