2021/2022

SPIS1001 Intro til spill og 3D

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om 3D modellering
 • har kunnskap om enkel rigging
 • har kunnskap om å sette keyframes for animasjon
 • har kunnskap om UV-mapping, teksturering og overflate-shadere
 • har kunnskap om bruk av kamera i 3D-rom
 • har kunnskap om arbeidsflyt i 3D-applikasjoner
 • har kunnskap om modelleksport fra 3D-program
 • har kunnskap om modellimport til spillmotor
 • har kunnskap om render oppsett i en spillmotor
 • har kunnskap om shader- og lysoppsett i en spillmotor
 • har kunnskap om oppsett i en spillmotor
 • har kunnskap om nøkkelkonsepter innenfor spilldesign
 • har en forståelse av den historiske utviklingen av 3D i dataspill

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke et 3D-program på et grunnleggende nivå
 • kan lage enkle 3D-modeller til bruk i spill
 • kan utføre UV-mapping av enkle polygonbaserte 3D-modeller
 • kan bruke matrialshadere og teksturer til å skape troverdig overfalter
 • kan lage enkle keyframe animasjon
 • kan forberede, eksportere og importere animerte objekter fra en 3D-app til en spillmotor
 • kan ta bevisste valg om filformat i forbindelse med eksport, import og rendering
 • kan organisere et prosjekt i forhold til filstruktur og layout i 3D-programvaren man bruker
 • kan importere og lage biblioteker i en spillmotor
 • kan skape interaktivitet i en spillmotor
 • kan designe spillelementer for å skape en bestemt spillopplevelse

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å argumentere for avgjørelser de tar i utviklingsprosessen, både skriftlig og muntlig
 • er i stand til å delta i profesjonelle diskusjoner om strukturen i innholdsproduksjon
 • er i stand til å delta i profesjonelle diskusjoner innholdsproduksjon i utviklingen av 3D-spill og relaterte prosesser
 • er i stand til å delta i profesjonelle diskusjoner om riktig bruk av en spillmotor
 • er i stand til å lage enkle spilldesign elementer i en spillmotor

Innhold

Sentrale tema:

 • brukergrensesnitt i 3D-programvare
 • brukergrensesnitt i spillmotorprogramvare
 • 3D-modellering, teksturering og grunnleggende animasjon
 • overflate-shadere
 • arbeidsflyt i spillutvikling
 • forberede innholdsproduksjon for spill
 • filstruktur og filformater
 • spilldesign

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, ukentlige innleveringer av oppgaver, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 1-3 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • 6 timer individuell skriftlig eksamen som teller som 50% av endelig vurdering
 • Mappeinnlevering som består av en individuell oppgave som teller som 50% av endelig vurdering

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.