2021/2022

SPIS2900 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om presentasjonsteknikker
 • har kunnskap om ulike roller i et prosjektteam, hva som får team til å fungere godt, deres egen rolle i et kreativt prosjekt og planleggingsprosessen
 • har kunnskap om gruppeprosesser, konflikthåndtering og ledelsesstrategier i et prosjekt
 • har kunnskap om ulike faser i en produksjon
 • er kjent med verdiskapning i kreative prosjekter, og samspillet mellom kreative og økonomiske avveininger
 • er kjent med bruk av avtaler og kontrakter i produksjoner
 • har kunnskap om gjennomføring av et prosjekt med tema innenfor studiets fagområder
 • har kunnskap om produksjon knyttet til teknologiske interaktive medieprodukter
 • har kunnskap om kritisk tenkning, kommunikasjon og problemløsning knyttet til teknologiske- og interaktive produkter
 • har bred kunnskap om eget fordypningsområde og innsikt i relaterte fagområder
 • har kunnskap om kreative prosesser i et prosjekt
 • har kunnskap om grunnleggende tenkemåter i forhold til entreprenørskap, selv-promotering og markedsføring

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan vurdere arbeidsmengde opp mot kvalitet
 • kan gi ulike typer presentasjoner for å promotere et prosjekt
 • kan utvikle produksjonsprosessen i et tverrfaglig prosjekt
 • kan anvende faglig kunnskap til å gjennomføre og være deltaker i et utviklingsprosjekt og ha forståelse for ulike utviklings- og prosjektstyringsmetoder
 • kan beherske og anvende relevante verktøy, metoder og teori for eget prosjekt
 • kan forstå design-prosesser fra ide til ferdig produkt
 • kan forstå teknologiske prosesser fra ide til ferdig produkt
 • kan arbeide skapende med teknologi- og designfag i problemløsning
 • kan anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid relevant for problemstilling
 • kan beherske kritisk tenkning, logikk og kommunikasjon i problemløsning
 • kan reflektere over og evaluere eget arbeid i prosjektet og utviklingsprosessen
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid, som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • behersker norsk eller engelsk muntlig og skriftlig, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng og akademisk arbeid
 • kan inspirere til, og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig, skriftlig og visuelt
 • har kompetanse i hvordan utnytte ulike typer digitale verktøy på en effektiv og planmessig måte
 • har informasjonskompetanse
 • kan tenke strategisk i forhold til selvpromotering, markedsføring og forretningsutvikling
 • kan utvikle ideer og konsepter for dataspill, virtuell virkelighet, animerte kortfilmer eller tilsvarende prosjekter
 • kan delta i diskusjoner relatert til ulike aspekter av et prosjekt

Innhold

 • planlegging og preproduksjon av et prosjekt
 • estimering (bottom-up method, three-point estimation)
 • roller og ledelse
 • innslag- og presentasjonsteknikker
 • prosjektledelse
 • idéutvikling
 • prosjektbeskrivelse
 • produksjonene gjennomføres etter felles retningslinjer
 • arbeidet skal foregå i team som arbeider etter prosjektmetodikk
 • utvikling av digitale opplevelsesprodukter med prosjektrapport som skal baseres på fagkunnskap og refleksjon over egen arbeids- og læringsprosess

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert i to deler, del 1 og del 2. Del 1 undervises i 5.semester, og er en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning, og fokuserer på preproduksjonsfasen. Del 2 gjennomføres i 6.semester, og fokuserer på produksjonsfasen. I del 2 er det hovedsakelig lagt opp til selvstudium i grupper, hvor gruppene deltar på seminar og veiledes av gruppens tildelte veileder. Gruppene skal enkeltvis ha jevnlige møter med gruppens veileder i løpet av semesteret. Gruppen kan velge å gjennomføre prosjektet i samarbeid med en ekstern partner. Det vil bli gitt en presentasjon av potensielle eksterne partnere. Problemstilling og forskningsspørsmål utarbeides sammen med veileder i del 1, men alle prosjekter må forhåndsgodkjennes av instituttet før de kan gjennomføres i del 2. I tilfeller hvor gruppens foreslåtte prosjekt ikke kan godkjennes, kan gruppen tildeles et prosjekt med en intern eller ekstern samarbeidspartner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • presentasjon og innlevering av 1-4 gruppeoppgaver
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen
 • deltakelse på 2-3 gruppeseminarer
 • deltakelse på 5-10 veiledningsmøter

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • gruppeprosjekt bestående av produkt og rapport
 • muntlig gruppeeksamen som kan justere prosjektet med én hel karakter opp eller ned

Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa ansvarlig for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.