2021/2022

2SPIM131 Spillmotorarkitektur

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om arkitekturen og delene i en 3D-spillmotor
 • har kunnskap om rendringsoptimalisering

Ferdigheter

Studenten

 • kan benytte verktøy og metodikk til å programmere på større, komplekse systemer
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff
 • kan beherske kritisk tenkning, logikk, kommunikasjon og problemløsing

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Innhold

Sentrale tema:

 • 3D-rendringsoptimalisering
 • 3D-lyd
 • materialer
 • scenegrafer/sceneorganisering
 • lys/skygge
 • kollisjonsdetektering
 • fysikksimulering
 • animasjonstyper
 • partikkelsystemer
 • input
 • scripting

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2-4 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig eksamen som teller 50% av endelig karakter
 • en individuell oppgave som teller 50% av endelig karakter

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.