2021/2022

2MAT201 Matematikk II

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om metoder i lineær algebra
 • har kunnskap om bruk av lineær algebra i 3D-rom og geometriske transformasjoner
 • har kunnskap om metoder i sannsynlighetsregning

Ferdigheter

Studenten

 • har ferdigheter i metoder i lineær algebra og sannsynlighetsregning
 • kan beherske kritisk tenkning, logikk, kommunikasjon og problemløsing

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende metoder i lineær algebra og sannsynlighetsregning innenfor spill, 3d visualisering og systemtenkning

Innhold

Sentrale tema:

 • vekttorrom, basis, ortogonalitet, norm/metrikk, 2d-, 3d-, 4d-vektorer, normalvektor og ligningen for et plan
 • matriser, multiplikasjon, transponert matrise, invers matrise
 • løsning av lineære ligningssystemer
 • differensialligninger, egenverdi og egenvektor
 • geometriske transformasjoner
 • homogene koordinater, skalering, rotasjon, translasjon
 • kombinatorikk, sannsynlighetsregning og sannsynlighetsfordelinger

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og regneøvelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Eksamen

 • 4 timers skriftlig individuell eksamen

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.