2021/2022

2ADS101 Algoritmer og datastrukturer for spill

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de viktigste datastrukturer og algoritmer for anvendelse i spill og simulering
 • har kjennskap til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for emnet, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Studenten

 • har ferdigheter i datastrukturer og algoritmer for anvendelse i spill og simulering
 • kan identifisere problemer i spill og systemtenkning som lar seg løse ved hjelp av kjente datastrukturer/algoritmer
 • kan anvende datastrukturer/algoritmer ved problemløsing
 • kan beherske og anvende relevante faglige verktøy, metoder og teori

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Innhold

Sentrale tema:

 • stakk, kø og prioritetskø
 • binært tre, quadtre, okttre
 • spanning tree, trær og grafer generelt
 • søking og sortering
 • Dijkstra's algoritme og A* algoritme
 • lenkede lister
 • rekursjon
 • abstrakte datatyper

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsing.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Eksamen

 • 4 timers skriftlig individuell eksamen

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.