2021/2022

2MAT301 Matematikk III

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har et godt matematisk grunnlag for avansert visualisering og simulering

Ferdigheter

Studenten

 • kan lage matematiske modeller for visualisering og simulering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende matematiske metoder innenfor spill, 3d visualisering og systemtenking

Innhold

Sentrale tema:

 • affine rom, homogene matriser
 • numerisk løsning av lineære ligningssystemer
 • interpolasjon og approksimasjon
 • polynomer, splines, kontinuitet, glatthet
 • trianguleringer og barysentriske koordinater
 • 3D-kurver og flater, herunder Bezier- og B-spline kurver
 • quatenioner
 • kollisjonsbehandling
 • elementær spillteori

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og regneøvelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 individuelle oppgaver i henhold til undervisningsplanen

Eksamen

 • 4 timers skriftlig individuell eksamen

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.