2021/2022

2SPIS212 Spill- og systemtenkning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan forskjellige typer av komplekse systemer og prosesser kan forstås, analyseres og modelleres både konseptuelt og numerisk
 • har forståelse for alle utviklingsfaser i en modelleringsprosess
 • har bred kunnskap om sentrale tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor systemtenkning
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor systemtenkning
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om sosiale sider ved systemtenkning
 • har kunnskap om hvordan systemanalyse kan benyttes i spillutvikling og til simulerte interaktive sanntidssystemer, differensialligninger og differensial-ligningssystemer

Ferdigheter

Studenten

 • kan evaluere modellene og forstå deres begrensinger
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeide på praktiske og teoretiske problemstillinger for å beskrive systemer ved hjelp av systemtenkning
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor systemtenkning

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser knyttet til fagområdet

Innhold

Sentrale tema:

 • hvordan kausale sammenhenger og tilbakekoplinger virker i hverdagslige systemer og hvordan årsak og effekt lar oss analysere, gruppere og forklare hvordan forandringer i slike problemer oppstår
 • hvordan benytte systemtenkning, systemanalyse og systemdynamikk til å sette sammen komplekse modeller
 • innlegging av systemanalyse i et simuleringsverktøy og simulering og testing av egne løsninger

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 gruppebaserte oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Eksamen

 • Mappeinnlevering i gruppe som teller som 100% av endelig vurdering i emnet

Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa ansvarlig for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.