2021/2022

2VSIM101 Visualisering og simulering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om matematiske og fysiske modeller og metoder og verktøy for 3D visualisering og simulering
 • har kunnskap om kritisk tenkning, kommunikasjon og problemløsning knyttet til interaktive produkter

Ferdigheter

Studenten

 • har ferdigheter i å sette opp enkle matematiske og fysiske modeller og benytte relevante programmeringsmetoder og -verktøy til visualisering og simulering i 3D
 • kan sette opp og visualisere og simulere matematiske/fysiske modeller i et 3D-API

 Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt
  fellesskap

Innhold

Sentrale tema:

 • introduksjon til enkel maskinlæring og kunstig intelligens (AI)
 • visualisering av datasett/datamodeller
 • konstruksjon/import og visualisering av avanserte 3D-objekter
 • Simulering i 3D

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Eksamen

 • 4 timers skriftlig individuell eksamen som teller 50% av endelig karakter
 • 1 individuell oppgave som teller 50% av endelig karakter

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.