2021/2022

2PRO101 Programmering I

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale begreper knyttet til programmering
 • har kunnskap om oppbygging og funksjonalitet i moderne programmeringsspråk
 • har kunnskap om strukturerte og objektorienterte arbeidsmetoder
 • har kunnskap om utvikling og testing av et program
 • har kjennskap til ulike programmeringsspråk

Ferdigheter

Studenten

 • har ferdigheter i programmeringssyntaks og bruk av relevante utviklingsverktøy for testing og feilsøking

 Generell kompetanse

Studenten

 • kan løse enkle, grunnleggende problemer ved hjelp av programmering i et moderne utviklingsverktøy

Innhold

Sentrale tema:

 • syntaks og oppbygging av programmeringsspråk
 • funksjoner, parametere og parameteroverføring
 • utviklingsverktøy og kompilering
 • objektorientert programmering: Klasser
 • enkel filbehandling

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Eksamen

 • 4 timer individuell skriftlig eksamen

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.