2021/2022

2PRO201 Programmering II

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale begreper i objektorientert programmering
 • har kunnskap om objektorienterte arbeidsmetoder og utvikling
 • har kunnskap om utvikling og testing av et dataspill

Ferdigheter

Studenten

 • har ferdigheter i objektorientert programmering, utvikling og bruk av klasser, og bruk av relevante utviklingsverktøy for testing og feilsøking
 • kan lage et dataspill i en tverrfaglig gruppe
 • kan skrive en akademisk tekst
 • har forståelse av ulike prosjektstyringsmetoder og prosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og løse problemer ved hjelp av objektorientert programmering i et relevant verktøy
 • kan planlegge et prosjektarbeid i en tverrfaglig arbeidsgruppe
 • kan begrunne faglige valg i utviklingsprosessen

Innhold

Sentrale tema:

 • objektorientert programmering: innkapsling, arv, polymorfi
 • templates
 • statisk og dynamisk minne
 • exception handling
 • introduksjon til en spillmotor

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 individuelle og gruppebaserte oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • 1 individuell mappeoppgave

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.