2021/2022

23DPRO101 3D-programmering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om matematiske modeller og metoder og relevant programvare, herunder grafikkbibliotek (grafikk-API), for å lage 3D-applikasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • har ferdigheter i 3D-programmering, testing og feilsøking ved anvendelse av matematiske modeller og relevant programvare
 • kan lage enkle 3D-applikasjoner i et grafikk-API

Innhold

Sentrale tema:

 • relevant teknisk programvare, utviklingsverktøy og spesifikasjoner
 • enkle 3D-scener med animasjon og interaktivitet
 • trianguleringer
 • 3D-kurver og flater
 • modeller for lyssetting
 • introduksjon til shaderprogrammering

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Eksamen

 • 4 timers skriftlig individuell eksamen

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.