2021/2022

2DAN101 Databaser og nettverk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnlaget for databaser og nettverk
 • har kunnskap om datasikkerhet

Ferdigheter

Studenten

 • kan sette opp og bruke nettverksdatabaser
 • kan lage programmer som kommuniserer via nettverk

Generell kompetanse

Studenten

 • har oversikt over relevante verktøy for databaser og nettverk

Innhold

Sentrale tema:

 • design og konstruksjon av relasjonsdatadatabaser
 • forskjellige typer databaser
 • søking og programmering i SQL
 • klient/tjener-modeller
 • sky-tjenester
 • data og filformater
 • IPv4 og IPv6-oppbygning
 • datasikkerhet

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Eksamen

 • 4 timers skriftlig individuell eksamen

Prestasjon vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.