2021/2022

TEKF2900 Bachelorproduksjon (Flerkamera TV-produksjon)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Studenten har oppdatert kunnskap om arbeidsmetoder og problemstillinger tilknyttet flerkamerateknikk.
 • Studenten har gode kunnskaper om oppgaver og arbeidsflyt i produksjon av flerkamera TV-produksjon.
 • Studenten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter  

Studenten 

 • Studenten kan anvende faglig kunnskap og erfaringer til å treffe reflekterte og begrunnede valg i utførelsen av sine arbeidsoppgaver
 • Kan gjennomføre flerkameratekniske arbeidsoppgaver på et profesjonelt vis
 • Kan anvende sine kunnskaper til å bidra i utvikling, planlegging og realisering av en flerkameraproduksjon

 Generell kompetanse 

 • Studenten har innsikt i relevante faglige problemstillinger.
 • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Studenten kan sette sin egen praksis inn i en bredere sammenheng, og gjennom egne erfaringer og ny kunnskap korrigere sitt arbeid på egenhånd.

Innhold

Semesteret er produksjonsbasert, og studenten skal utøve tekniske fagfunksjoner på semesterets bachelorproduksjoner. Studenten skal bidra med sin faglige kompetanse i forarbeid til disse produksjonene. Produksjonene skal holde bransjestandard for metode og teknisk utførelse. Studenten skal også gjennomføre et skriftlig arbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forarbeid til praktisk eksamen 
 • Prosjektarbeid i grupper og individuelt
 • veiledning 
 • selvstudium 
 • oppgaveskriving 
 • Produksjon og levering av praktisk eksamen 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse i all undervisning (som angitt i undervisningsplan samt arbeid angitt av produksjonens prosjektledelse). 

Eksamen

Eksamensform: Innlevering av ferdigstilte produksjoner etter nærmere angitt format, samt deltakelse i felles eksamensevaluering og individuell hjemmeeksamen

Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/ikke bestått