2021/2022

TEKF2009 Preproduksjon for bachelorprosjekt (Flerkamera TV-produksjon)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskaper

 • Studenten har gode produksjonstekniske kunnskaper om funksjoner i flerkameraproduksjoner og samarbeidet mellom disse.
 • Studenten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.
 • Studenten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor flerkamerateknikk.

Ferdigheter

 • Behersker relevante faglige verktøy og teknikker.

Generell kompetanse

 • Studenten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • Studenten kan anvende faglig kunnskap og treffe begrunnede valg i et flerkameraprosjekt, både i forarbeid og under produksjon.
 • Studenten kan sette sin egen praksis inn i en bredere sammenheng, og kan gjennom veiledning og ny kunnskap korrigere sitt eget arbeid. 

 

Innhold

Studentene skal i dette emnet gjøre forarbeid til sitt bachelorprosjekt. Arbeidet med emnet er selvstendig, men det forventes at studenten jobber sammen med resten av klassen i utviklingsarbeidet med bachelorprosjektet. Studenten skal produsere et skriftlig arbeidskrav før eksamen.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Gruppearbeid/seminar
 • Selvstudium
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplanen) samt innlevering av skriftlig arbeidskrav

Eksamen

 • Eksamensform: Hjemmeeksamen med fokus på egenvalgt fagfelt.
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.