2021/2022

TEKF2008 Sammensatte produksjoner

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studenten har gode produksjonstekniske kunnskaper om funksjoner i flerkameraproduksjoner og samarbeidet mellom disse.
  • Studenten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.
  • Studenten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor flerkamerateknikk.

Ferdigheter

  • Studenten behersker utøvelse av flerkameratekniske fagfunksjoner.
  • Beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

  • Studenten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
  • Studenten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
  • Studenten kan sette sin egen praksis inn i en bredere sammenheng, og kan gjennom veiledning og ny kunnskap korrigere sitt eget arbeid. 

Innhold

I dette emnet går studentene fra å jobbe med standardiserte arbeidsoppgaver i kjente programformater til å bidra mer faglig og kreativt ut fra egen rolle.
Det legges gradvis større vekt på produkt i dette emnet enn de foregående, og studenten bidrar med faglige innspill til utvikling av konsepter/formater som gjennomføres i samarbeid med studenter fra andre studieretninger.

Arbeids- og undervisningsformer

• forelesning
• gruppearbeid
• seminarer
• studentpresentasjoner
• selvstudium
• oppgaveskriving
• veiledning
• praktiske produksjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse i all undervisning medregnet evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av tilhørende arbeidskrav.

Eksamen

Eksamensform: Mappeeksamen
Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått