2021/2022

TEKF2007 Fordypningsemne (Flerkamera TV-produksjon)

Læringsutbytte

Kunnskap 

Kandidaten

 • Har spesialisert og oppdatert teknisk kunnskap om relevant produksjonsutstyr og/eller programvare
 • Har kunnskap om ulike produksjonsformater og integrasjonsmuligheter dem imellom
 • Har kunnskap om estetiske og tekniske konvensjoner innenfor profesjonell TV-produksjon, og om hvordan produksjonstekniske løsninger kan forsterke historiefortelling eller bidra til å løse dramaturgiske utfordringer
 • Har kunnskap om audiovisuell historiefortelling på tvers av ulike programformer, sjangre og distribusjonsplattformer

Ferdigheter  

Kandidaten

 • Forstår sin rolle i et produksjonsteam, og bidrar aktivt med sin kompetanse og sine ferdigheter i forarbeid, under opptak og i etterarbeid
 • Kan identifisere faglige utfordringer av teknisk, praktisk, estetisk og etisk art, og ha et bevisst forhold til disse i arbeidet med ulike produksjoner
 • Kan holde seg oppdatert omkring utviklingstendenser innenfor norsk og internasjonal TV-produksjon, og anvende eller utfordre disse i eget arbeid
 • Kan skrive rapporter og gjennomføre skriftlige arbeider med utgangspunkt i problemstillinger fra eget fagområde

Generell kompetanse  

Kandidaten

 • Kan arbeide i ulike konstellasjoner av kreative team, bidra konstruktivt til faglige diskusjoner, men samtidig forholde seg lojalt til beslutninger i teamet
 • Kan gi faglig begrunnede refleksjoner omkring eget og medstudenters virke
 • Kan forholde seg kritisk reflekterende til relevante problemstillinger og utviklingstendenser i eget fagområde
 • Kan utveksle faglige synspunkt og delta i diskusjoner med profesjonelle aktører i fagfeltet

Innhold

I dette emnet skal studentene fordype seg i prosessene tilknyttet fasen fra konsept og pilot frem til produksjon. Studentene skal bevisstgjøres sin egen kompetanse, og hvordan de kan bidra med denne inn mot en produksjon.
Emnet baserer seg på forelesninger, egenstudier og seminararbeid. Emnet avsluttes med en muntlig eksamen. 

Arbeids- og undervisningsformer

• forelesning
• gruppearbeid
• seminarer
• studentpresentasjoner
• selvstudium
• oppgaveskriving

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Obligatorisk deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplanen) og innlevering av skriftlig arbeidskrav. 

Eksamen

Eksamensform: Muntlig eksamen (presentasjon som avholdes i plenum)
Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/ikke bestått