2021/2022

TEKF2006 DOB-produksjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om hva distanseproduksjon er, og hvilke fordeler og begrensninger dette har for TV-produksjon
 • Har kunnskap om hvordan distanseproduksjon gjennomføres i profesjonell TV-produksjon i dag
 • Har kunnskap om anvendt trådløs kommunikasjons-, fiber- og IP-teknologi i TV-produksjon

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan reflektere over hvilket potensial distanseproduksjon kan ha i profesjonell TV-, arrangement- og konferanseproduksjon i dag og i fremtiden
 • Har grunnleggende forståelse for synkronisering av lyd, bilde og datanettverk
 • Kan velge, og anvende, riktig teknologi og teknikk for sin fagfunksjon og til ulike produksjonsformål

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan forholde seg til eksterne samarbeidspartnere på en profesjonell måte, gjennom god kommunikasjon og oppfølging
 • kan reflektere over produksjonstekniske muligheter i møte med ulike produksjonsbehov
 • Kan evaluere kvalitet på eget og andres arbeid

Innhold

I dette emnet skal studentene lære metoder for å kunne produsere og distribuere videoinnhold på distanse. Dette innebærer at produksjon gjennomføres med fysisk distanse mellom opptakssted og de ulike fagfunksjonenes arbeidsstasjoner.

Denne produksjonsformen har økonomiske og miljømessige gevinster i form av mindre reising for crew og utstyr, samt større tilgjengelighet på tekniske ressurser (kontrollrom, etc.). I tillegg vil den enkelte fagfunksjon kunne jobbe fra hvor som helst og i en mer tilpasset ergonomisk setting.

I distanseproduksjon (Distance Outside Broadcast/remote production) benyttes radio-, IP- og fiberteknikk foruten tradisjonelle produksjonsmetoder til å løse ulike produksjonssituasjoner som tradisjonelt ville vært utført med OB-teknikk, noe som også vil kunne gi nye muligheter for studioproduksjoner.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning
 • lab-øvelser  
 • produksjonsøvelser på ulike locations
 • egenarbeid
 • veiledning 
 • plenumsevalueringer med presentasjoner 

Det må påregnes undervisning/produksjon på kveldstid og i helger i løpet av emnet 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse i undervisning (angitt i undervisningsplanen), samt innlevering av planverk iht. prosjektbeskrivelse
 • Praktisk test
 • Kunnskapstest

Eksamen

 • Eksamensform: Hjemmeeksamen
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått