2021/2022

TEK1014 Sportsproduksjon 2

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

 

Kunnskap

Studenten

 • skal ha kunnskap om kameraplasseringer i en formatert produksjon, hvilke objektiver som hører til de ulike posisjonene, hvilke bilder og situasjoner de ulike kameraene skal dekke inn
 • skal ha kunnskap om mikrofonplasseringer og egnede mikrofontyper, samt hvordan produksjonens kommunikasjonsbehov kan løses rent teknisk
 • skal ha kunnskap om plasseringen av de ulike grafiske elementene i hallidrett (for eksempel ishockey eller håndball) og når disse benyttes, som lagformasjon, stillingssuper og klokke, magebelte og byttesuper
 • skal ha kunnskap om prosedyrer for arenarigging og konfigurering av OB-buss spesifikt mot hallidrettsproduksjon
 • skal ha kjennskap til konfigurering av OB-buss spesifikt for produksjon av hallidretter

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan planlegge for rigging på arena, inkludert HMS-perspektiver
 • Kan i en teamsammenheng planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid innenfor sin tildelte fagfunksjon og bidra til flerkameraproduksjoner av hallidrett
 • Studenten skal utvikle forståelse for idrettenes regler og spillets egenart, og ut fra dette kunne “lese” og utnytte dette i sin fagfunksjon

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Skal kunne forholde seg til eksterne samarbeidspartnere på en profesjonell måte, gjennom god kommunikasjon og oppfølging
 • Skal kunne forholde seg til dagsplaner og tidsfrister
 • Skal kunne omgås profesjonelt i en tidspresset produksjon

Innhold

I dette emnet skal studentene lære flerkameraproduksjon av hallidrett på profesjonelt nivå i henhold til profesjonelle produksjonsmaler. Dette skal læres gjennom praktisk produksjon av ulike idretter (for eksempel ishockey eller håndball), der kunnskap og ferdigheter i stor grad vil være overførbart også til andre hallidretter.

Studentene skal lære å formidle en kamp og lære å disponere de ulike kameraene til ulike, men fastsatte oppgaver. De skal lære hvordan EVS brukes aktivt som et fortellende element i kampen. Studentene skal vise en utvikling i effektiv og korrekt kommunikasjon i produksjonens ulike faser.

Det utarbeides en egen prosjektbeskrivelse med nærmere angitte oppgaver for de enkelte fagfunksjoner.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • praktiske produksjonser  
 • selvstendig arbeid i preproduksjon
 • gruppearbeid i preproduksjon
 • veiledning 
 • plenumsevalueringer med presentasjoner 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse i undervisning (angitt i undervisningsplan)

Eksamen

 • Eksamensform: Innlevering av ferdigstilt produksjon etter nærmere angitt format, samt deltakelse i sluttevaluering og individuell hjemmeeksamen
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått

Tillatte hjelpemidler til eksamen

-