2021/2022

TEK1010 Innføring i OB-produksjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten

 • Har kunnskap om sentrale kjennetegn ved OB-produksjon, inkludert HMS-perspektiver
 • Har kunnskap om de viktigste tekniske funksjoner i en OB-buss
 • Har kunnskap om relevant teknisk planverk, som teknisk dagsplan, riggeplan, kameraplan, venuekart, linjeskjema og kabelstrekk
 • Har grunnleggende kunnskap om bruk av fiber- og IP-teknologi i TV-produksjon

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan utarbeide enkle tekniske planverk til bruk i OB-produksjon
 • Kan betjene tekniske funksjoner i en OB-buss
 • Kan vurdere tekniske muligheter og begrensninger på et gitt opptakssted
 • Kan vurdere opptakssted fra et HMS-perspektiv

Innhold

I dette emnet blir studentene kjent med OB-produksjon (outside broadcasting), OB-buss og produksjonstekniske rutiner og utfordringer når man flytter flerkameraproduksjon fra studio og ut på locations som gjerne ikke er skreddersydd for TV-produksjon.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • teknisk opplæring i OB-buss  
 • gruppearbeid
 • veiledning 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 

Deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplan) 

Eksamen

 • Eksamensform: Individuell hjemmeeksamen    
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.