2021/2022

TEKE2011 Preproduksjon for bachelorprosjekt (TV- og dokumentarproduksjon)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kunnskap om problemstillinger knyttet til prosjektplanlegging i TV- og dokumentarfilmproduksjon

 

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan anvende sine kunnskaper til idéutvikling og forarbeid for et større prosjekt, innenfor sin faglige fordypning (foto, lyd, klipp eller postproduksjon)
 • Kan utforme en konseptskisse for sin fagfunksjon i tråd med prosjektets uttrykte visjon, tema og planlagte formuttrykk
 • Kan identifisere etiske og produksjonstekniske utfordringer ved prosjektideer

 

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan delta i faglige diskusjoner omkring eget og andres arbeid
 • Kan i eget planleggingsarbeid forholde seg til ytre rammebetingelser som for eksempel økonomi, tilgjengelighet på utstyr med mer

Innhold

Studentene skal i dette emnet gjøre forarbeid til sitt bachelorprosjekt. Det kreative teamet skal samarbeide om å utvikle prosjektets totalkonsept, og den enkelte student vil ha ansvar for å utvikle en skisse til arbeidskonsept for sin fagfunksjon. Konseptet skal tjene prosjektets visjon. Videre skal studenten gjøre nødvendig research og forarbeid av både estetisk, teknisk og praktisk art, og gi faglige råd til regissøren gjennom utviklingsfasen.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Selvstudium
 • prosjektarbeid  
 • veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse i obligatorisk veiledning

Eksamen

 • Eksamensform: Innlevering av konseptskisse, etter nærmere angitt spesifikasjon
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.