2021/2022

TEKE2010 Serie- og konseptproduksjon (TV- og dokumentarproduksjon)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Kjenner til arbeidsmetodikk og teknisk workflow i dokumentarisk serieproduksjon for TV
 • Har god kunnskap om dramaturgiske særtrekk ved dokumentarserier
 • Har kunnskap om prosesser og rutiner for forarbeid, opptak og etterarbeid i sammensatte produksjoner 

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan gjennomføre arbeidsoppgaver innenfor sitt fordypningsfelt (foto, lyd, klipp eller postproduksjon), i tråd med et overordnet, redaksjonelt bestemt programkonsept med tilhørende målgruppe
 • Kan gi faglige bidrag og råd i forbindelse med planlegging, gjennomføring og ferdigstilling av en produksjon
 • Kan identifisere interessante situasjoner, karakterer og historielinjer under opptak og i etterarbeidsfasen, og kan gi en faglig begrunnet vurdering av hvorvidt disse skal forfølges videre i produksjonen

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan gi faglig begrunnede vurderinger av faktabasert programproduksjon for TV, og kan plassere eget arbeid i lys av disse vurderingene 

Innhold

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Kjenner til arbeidsmetodikk og teknisk workflow i dokumentarisk serieproduksjon for TV
 • Har god kunnskap om dramaturgiske særtrekk ved dokumentarserier
 • Har kunnskap om prosesser og rutiner for forarbeid, opptak og etterarbeid i sammensatte produksjoner 

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan gjennomføre arbeidsoppgaver innenfor sitt fordypningsfelt (foto, lyd, klipp   eller postproduksjon), i tråd med et overordnet, redaksjonelt bestemt        programkonsept med tilhørende målgruppe
 • Kan gi faglige bidrag og råd i forbindelse med planlegging, gjennomføring og           ferdigstilling av en produksjon
 • Kan identifisere interessante situasjoner, karakterer og historielinjer under         opptak og i etterarbeidsfasen, og kan gi en faglig begrunnet vurdering av               hvorvidt disse skal forfølges videre i produksjonen

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan gi faglig begrunnede vurderinger av faktabasert programproduksjon for TV,          og kan plassere eget arbeid i lys av disse vurderingene 

 

4.8 Innhold  

Studentene gjennomfører ansvarsoppgaver innenfor sitt fordypningsfelt på et redaksjonelt utviklet programkonsept. Dette kan for eksempel være en dokumentarserie eller et annet faktaformat, innslagsproduksjon for sammensatte TV-produksjoner eller programkonsepter for sosiale medier. Sentralt i emnet står den faglige utfordringen med å skulle realisere og sette preg på produksjoner som man ikke selv har utviklet, og det å skulle forholde seg til overordnet konsept. Studentene lærer om serieformatets særegne arbeidsmetodikk, og får praktisk øving i finne motorer i fortellingen og i å forfølge ulike historielinjer under opptak og etterarbeid.

Studentene tildeles produksjon i forbindelse med semesterstart i femte semester. Lengden på produksjonene vil variere, og besluttes av TV-skolen i forbindelse med greenlight av det enkelte prosjektet.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • redaksjonelt arbeid  
 • planlegging i team 
 • veiledning
 • programproduksjon 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse i undervisning
 • Innlevering av hensiktserklæring

Eksamen

Eksamensform:

 • Innlevering av sendeklar produksjon, etter nærmere angitt spesifikasjon.
 • Innlevering av skriftlig tekst som omfatter (a) refleksjonstekst om faglige utfordringer knyttet til produksjonen (4-5 sider), og (b) produksjonsrapport inkludert dokumentasjon på eget arbeid (2-3 sider).

 

 Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.  

 

Karaktersystem:

Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.