2021/2022

TEK1006/1 Arbeidsprosesser og roller i enkameraproduksjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Kjenner til arbeidsprosesser, arbeidsflyt og roller i enkamera programproduksjon
 • Har kunnskap om tekniske arbeidsoppgaver og metoder i forarbeidsprosesser, under opptak og i etterarbeid for enkamera programproduksjon
 • Har grunnleggende kunnskap om lyd og akustikk samt lys og farger, og dets betydning for audiovisuell produksjon
 • Har kunnskap om lydlegging og lyddesign for enkamera programproduksjon

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Forstår de ulike fagfunksjonenes rolle og bidrag i enkamera programproduksjon
 • Kan planlegge utstyrsbehov for enkamera programproduksjon
 • Kan arbeide med inndekning av situasjoner med mennesker, i foto og klipp
 • Kan anvende håndholdte og bevegelige kamera, og forstår hvilken funksjon slike virkemidler kan ha for historiefortelling
 • Kan gjennomføre enkle øvelser i lydlegging

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan vise til og utveksle ideer om faglig relevante referanseproduksjoner

Innhold

Gjennom emnet skal studentene videreutvikle sin forståelse for tekniske muligheter i TV-produksjon, med fokus på arbeidsprosesser og dramaturgiske konvensjoner i dokumentarfilm-produksjon. Studentene skal øves i arbeidsmetoder og roller i preproduksjon, under opptak og i etterarbeid, med fokus på å utvikle et felles språk. Undervisningen legger vekt på mengdetrening gjennom en rekke praktiske øvelser. I løpet av kurset vil studentene også gjennomføre en introduksjon til valgt fordypning, i form av en mindre case-øvelse (i hhv. foto, lyd, klipp eller postproduksjon).

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • praktiske øvelser
 • egenøving
 • workshops 
 • veiledning 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplan)

Eksamen

 • Eksamensform: Praktiske prøver med tilhørende skriftlig refleksjon
 • Karaktersystem. Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.