2021/2022

TEK1003/1 Introduksjon til kreativ TV-produksjon (Fellesemne)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Kjenner til TV-mediets rolle, programtyper og estetiske kjennetegn
 • Har grunnleggende kunnskap om organisering av profesjonell TV- og dokumentarfilm-produksjon
 • Har grunnleggende kunnskap om opptakslyd, funksjoner i profesjonelle kamera samt redigeringsprosesser

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan benytte seg av profesjonelt utstyr til å gjennomføre enkle produksjons-øvelser
 • Kan gjøre rede for kjennetegn ved ulike programtyper og sjangre i profesjonell TV-produksjon  

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan samarbeide med medstudenter om å ferdigstille enkle produksjonsøvelser 

Innhold

Emnet gir en praktisk og teoretisk introduksjon til TV-produksjon. Studentene får grunnleggende opplæring i fortellerteknikk og i teknisk utstyr (kamera, opptakslyd og klipp), og skal i grupper gjøre elementære produksjonsøvelser. Studentene skal også få en innføring i TV-mediets sosiale rolle, programtyper og estetiske kjennetegn. Videre skal studentene introduseres for organisering av profesjonell innholdsproduksjon for TV og dokumentarfilm, inkludert sentrale arbeidsformer og fagfunksjoner.

Integrert i emnet ligger også opplæring i regler, rutiner og arbeidsmetodikk ved Institutt for TV-utdanninger.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Teknisk opplæring m/veiledning  
 • Skriftlige gruppearbeid og studentpresentasjoner
 • Visninger  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Gjennomført grunnleggende opplæring i kamera, lyd og klipp/bildemiks, samt skriftlig/muntlig gruppearbeid av analytisk art

Eksamen

 • Eksamensform. Skoleeksamen   
 • Varighet. 4 timer  
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Ingen