Language: NOR | ENG
2021/2022

PED1011/1 Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale begreper og modeller for forståelse av samfunn og menneske.
 • har kunnskap om forklaringstyper av menneskelig atferd
 • har kunnskap om sentrale tema innen generell vitenskapsfilosofi
 • har kunnskap om interne normer for vitenskapelig arbeid
 • har kunnskap om etiske utfordringer ved forskning på mennesker
 • har kunnskap om etiske problemer knyttet til profesjonsutøvelse

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over grunnleggende teoretiske og begrepslige forutsetninger for samfunnsvitenskapelig forskning på mennesker
 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til samfunnsvitenskapelig forskning på mennesker
 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelse
 • kan skrive argumenterende essay

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk forholde seg til forskningsprosesser og -resultater innen samfunnsvitenskapelig forskning på mennesker
 • kan kritisk forholde seg til etiske aspekter av samfunnsvitenskapelig forskning på mennesker

Innhold

Examen Facultatum er sammen med Examen Philosophicum allmenndannende innføringsemner i forskningsetikk; vitenskapsteori; vitenskapsfilosofi; språk og argumentasjon; filosofiens historie (med spesiell vekt på moralfilosofi, kunnskapsteori/metafysikk, og dannelse).

Examen facultatum gir en innføring i sentrale teoretiske premisser for forskning på mennesker og samfunn, om modeller for menneskelig atferd, forklaringstyper og –retninger. Emnet ser også på vitenskapsfilosofiske og etiske perspektiver på samfunnsvitenskapelig forskning, og samfunnsvitenskapenes mangesidige forhold til samfunnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom selvstudium av pensum og innlevering av skriftlig arbeid for veiledning, utvikler studenten både analytiske og kritiske evner samtidig som studenten både får generell kunnskap om emnets temaer, og fordypning på enkelte områder.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Ett individuelt essay innen en nærmere angitt vitenskapsfilosofisk problemstilling. Essayet skal ha en lengde på 1000-1200 ord.

Eksamen

4 timers individuell skoleeksamen. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.