2021/2022

KMMF250 Digitalisering, endring og ledelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

 • Har kunnskap om organisasjoner som kunnskapsskapende systemer og utvikling av digital kompetanse i organisasjoner (k1)
 • Har inngående kunnskap om sentrale teorier og modeller for ledelse av endringsprosesser og kan tillempe disse for å belyse praksisnære problemstillinger i forbindelse med digitaliseringsprosesser, endring av forretningsmodeller og analysedrevet ledelse (k2)
 • Har inngående kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for et samspill mellom organisasjon, prosesser og IT-systemer som bidrar til innovasjon og realisering av verdier for virksomheten (k3)
 • Har inngående kunnskap om hvordan digitale prosesser gjensidig påvirker virksomhetens nettverk og omgivelser (k4)

Ferdigheter
Studenten

 • Kan analysere, drøfte og vurdere betydningen av digitaliseringen for organisering, arbeidsprosesser, strukturer og relasjoner i virksomheten og i dens nettverk (f1)
 • Kan drøfte forhold som påvirker virksomheters evne til å møte de utfordringer som oppstår når den blir utsatt for endringer (f2)

Generelle kompetanse
Studenten

 • Kan drøfte etiske og samfunnsmessige problemstillinger ved organisasjonsendringer som følger av digitalisering og analysedrevet ledelse (g1)
 • Kan drøfte utfordringer som kan oppstå for virksomhetens medarbeidere og interessenter ved implementering av organisasjonsendring, samt kommunisere med medarbeidere og virksomhetens interessenter på en måte som fremmer endringsprosesser (g2)

Innhold

 • Teoretiske perspektiver på læring og endring i organisasjoner
 • Ulike tilnærminger til teknologi
 • Perspektiver på forholdet mellom virksomheten, IKT og samfunn
 • Forhold som fremmer og hemmer digitaliseringsprosesser
 • Ulike tilnærminger til nettverk og omgivelser
 • Formål og drivkrefter ved digitalisering
 • Spredning og implementering av teknologi
 • Virksomheters elastisitet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger. Diskusjoner og presentasjoner basert på pensum og case. Oppgaveløsning, individuelt og i gruppe. Kommunikasjonsøvelser.

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Deltakelse i minst én muntlig kommunikasjons/-refleksjonsøvelse.
 • Frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.