2021/2022

KDBA140 Digital strategi og beslutningsstøtte

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • Har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på beslutningstaking (k1)
 • Har generisk kunnskap om beslutningsanalyse og beslutningsstøttesystemer og kjennskap til noen av de mest brukte IT-baserte beslutningsstøttesystemene (k2)
 • Har inngående kunnskap om muligheter til økt verdiskaping, men også tekniske og organisatoriske utfordringer, som ligger i å kombinere, integrere og presentere data fra ulike deler av virksomheten gjennom IT-baserte beslutningsstøttesystemer (k3)
 • Har inngående kunnskap om hvordan digitale prosesser kan endre arbeidsprosesser, verdikjeder/- systemer og forretningsmodeller og påvirke beslutningstakingen (k4)
 • Har avansert kunnskap om digital strategi og hvordan beslutningsstøtte systemer kan uformes for å understøtte den digitale strategien (k5)

Ferdigheter
Studenten

 • Kan anvende et utvalgt IT-basert beslutningsstøttesystem (f1)
 • Kan drøfte muligheter og utfordringer knyttet til datadrevne beslutningsprosesser og automatisering av beslutninger (f2)
 • Kan anvende relevant teori og empiri for å analysere, kritisk drøfte og vurdere beslutningsmodeller, beslutningsstøttesystemer og digitale strategier (f3)
 • Kan anvende teoretiske modeller for å forstå konsekvensene av digital påvirkning på forretnings-/virksomhetsmodell og kritisk vurdere modellen (f4)
 • Kan intitere og lede arbeid med utforming av digital strategi (f5)

Generell kompetanse
Studenten

 • Kan forholde seg til ulike syn på beslutningsprosesser og relatere de til ulike tilnærminger og holdninger til systemer for beslutningsstøtte og automatisering av beslutninger (g1)
 • Kan kommunisere med medarbeidere, eksperter og beslutningstakere om valg og tilpasning av beslutningsstøttesystemer, samt utvikling av nye forretningsmodeller/virksomhetsmodeller (g2)
 • Kan holde seg oppdatert på utviklingen innenfor beslutningssystemer og forretningsmodeller (g3)

Innhold

 • Teoretiske perspektiver på beslutningstaking
 • Beslutningsanalyse
 • Beslutningsstøttesystemer, visualisering av data
 • Digital strategi og beslutningsstøtte
 • Ansvar og roller i utforming og utøvelse av digital strategi
 • Datadrevne beslutningsprosesser
 • Automatisering av beslutninger
 • Organisatoriske konsekvenser
 • Påvirkning mellom digitale prosesser, verdikjeder/- systemer, forretnings-/virksomhetsmodeller og beslutningstakingen

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger. Diskusjoner, gruppearbeider og refleksjonsøvelser basert på pensum og case. Oppgaveløsning, individuelt og i gruppe. Øvelser i bruk av programvare for beslutningsstøtte. (Se for øvrig obligatoriske arbeidskrav).

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Deltakelse i minst én gruppebasert refleksjonsøvelse.
 • Frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

2 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.