2021/2022

3ORG100 / SORG100 / RORG100 / HORG 100 / KORG100 Organisasjonsforståelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for grunnleggende organisasjonsprosesser som målsettings-, beslutnings-, kommunikasjons- og informasjonsprosesser
 • kan gjøre rede for teorier for organisasjonskultur, samt og makt og konflikter i organisasjoner
 • kan gjøre rede for sentrale motivasjons- og belønningsteorier
 • kan gjøre rede for ulike teorier om læring og endring på individnivå og organisasjonsnivå
 • kan beskrive ulike teorier om ledelse
 • kan gjøre rede for sammenhenger mellom organisasjonen og dens interessenter og omgivelser 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike teoretiske tilnærminger og perspektiver for å forstå organisasjoners virkemåter
 • kan drøfte og analysere typiske organisatoriske problemer og dilemmaer, samt foreslår løsninger på disse
 • kan diskutere organisasjonstemaer på en systematisk måte

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere selvstendig om hvordan organisasjoner fungerer
 • kan vurdere organisasjonsmessige løsninger, prioriteringer og beslutninger på et selvstendig faglig grunnlag

Innhold

 • Mål, strategi og effektivitet
 • Organisasjonsstruktur og formelle organisasjonsprosesser
 • Organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner
 • Organisasjoners omgivelser
 • Motivasjon og mellommenneskelige relasjoner
 • Beslutnings- og kommunikasjonsprosesser i organisasjonen
 • Læring og innovasjon
 • Endring og organisasjonsutvikling
 • Ulike teorier om ledelse i organisasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid med diskusjon av case for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

For høsten 2021 er vurderingsformen endret til 6 timers individuell hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.