2021/2022

OLA1013/1 Prosjektledelse i praksis

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har kjennskap organisering og gjennomføring av prosjekter.
 • har grunnleggende kunnskap og innsikt i sentrale forhold knyttet til teamarbeid i prosjekter
 • har innsikt i hvordan kommunikasjon internt og eksternt i prosjekter påvirker muligheten for prosjektsuksess
 • skal gjennom en prakademisk tilnærming kunne kople teoretiske elementer til praktiske erfaringer med prosjektarbeid

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre reelle prosjekter
 • kan anvende metodiske hjelpemidler innen prosjektstyring gjennom å initiere og planlegge prosjekter, velge hensiktsmessig utforming, framgangsmåte og virkemidler.
 • kan arbeide i prosjektteam på en hensiktsmessig måte basert på anerkjente metoder og tilnærminger for problemløsning og prosjektstyring
 • kan planlegge og starte opp prosjektteam og anvende oppstartsaktiviteter knyttet til teamarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • har samarbeidsevner og kan løse problemstillinger på en kreativ måte
 • har innsikt i kompleksiteten knyttet til gjennomføring av prosjekter når det gjelder forhold mellom oppdragsiver og prosjektteam
 • er i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter. Studenten skal forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk, resultat og formål.

Innhold

Gjennom en tilnærming hvor faglig, akademisk teori kombineres med praksis, i form av en prakademisk tilnærming, settes studentene i stand til å planlegge gjennomføre et reelt prosjekt. I emnet vil studentene forholde seg til en oppdragsgiver, benevnt som prosjekteier, og i samarbeid med disse og andre interessenter gjennomføre et prosjekt. Prosjektarbeid foregår i betydelig grad i team, og det vil være betydelig oppmerksomhet mot team som fenomen mer generelt, og prosjektteam mer spesielt. Studentene skal i gjennomføring arbeide sammen i team og levere et prosjekt til oppdragsgiver i slutten av emnets gjennomføring. 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp til campusbasert gjennomføring. I gjennomføringsperioden legges det opp til felles undervisning i form av forelesninger, selvstudier og gruppearbeid. I all hovedsak vil gjennomføring bestå av å planlegge og gjennomføre prosjekter i praksis, hvor studentene arbeider i team og forholder seg til en ekstern oppdragsgiver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennom reelle prosjekter skal studentene gjennomføre øvelser og oppgaver. Det vil kunne være varierende omfang og antall på arbeidskravene, tilpasset praktisk gjennomføring av annen undervisnings- og læringsmetode, og sett i forhold til emnets omfang. Emnet er basert på obligatorisk deltakelse i grupper/team. 

Eksamen

 • Gruppeinnlevering av bearbeidet versjon av prosjektrapporten som var ett av arbeidskravene (teller 40% av sluttkarakteren i emnet).
 • 48 timers individuell hjemmeeksamen (teller 60% av sluttkarakteren i emnet).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.