2021/2022

BØK2002/1 Bærekraftsprosjekt

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teorier og modeller som er relevnte for å praksisnær problemstilling knyttet til bærekraft
 • har kunnskap om verktøy og metode for prosjektyring, tilpasset prosjektets omfang og egenart 
 • har forståelse for man kan jobbe jobbe analytisk og metodisk for å løse et praktisk eproblem for en virksomhet 

Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide konkrete problemstillinger knyttet til bærekraft, med utgangspunkt i og i samarbeid med en konkret virksomhet
 • kan identifisere og vurdere teori, litteratur og metoder som er relevant for problemstillingen, samt treffe begrunnede valg
 • kan gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • kan planlegge og gjennomføre empirisk datainnsamling, samt kunne analysere funnene etter vitenskapelige metoder
 • kan dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk / vitenskapelig måte
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan presentere problemstilling, analyser og resultater på en måte som er tilpasset prosjektes interessenter, både muntlig og skriftlig
 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske utfordringer som er relevant for problemstillingen
 • har bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, virksomheten og samfunnet
 • har kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale, samt å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Innhold

 • Observasjon hos oppdragsgiver. 
 • Problemformulering i samarbeid med oppdragsgiver.
 • Prosjektplanlegging.  
 • Litteratursøk. 
 • Innheting av informasjon og data.  
 • Diskusjon om foreløpig arbeid i seminar.
 • Analyse.
 • Muntlig og skriftlig rapportering. 

Arbeids- og undervisningsformer

Seminarundervisning, veiledning og selvstendig arbeid, samt samarbeid med ekstern oppdragsgiver. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 

 • Deltakelse i seminar med praksisforberedene og planlegging av prosjekt
 • Innlevering av prosjektplan, herunder avtale med oppdragsgiver og samarbeidsavtale for gruppa (ved gruppeinnlevering) 
 • Minimum 15 dager utplassering hos oppdragsgiver
 • Deltakelse i veiledningsseminar med fokus på utforming av skriftlig rapport
 • Levere inn foreløpig arbeid til veiledning minst èn gang, innen frister avtalt i prosjektplanen 
 • Avsluttende presentasjon av prosjekt for oppdragsgiver. 

Eksamen

Skriftlig prosjektoppgave individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.